Kursplan

IT och samhällsplanering

Kurskod
IK1099
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet
Informatik (IKA)
Ämnesgrupp
Informatik/Data- och systemvetenskap
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Informatik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2017-11-02.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-12-22.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att studenten ska tillägna sig kunskap om principer och metoder för att designa och använda relationsdatabaser.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

  • förklara normaliseringens betydelse för en designlösning av en relationsdatabas
  • förklara betydelsen av att designa bra identifierare för tabeller i relationsdatabaser
  • välja lämpliga objekt och metoder via programmeringsspråk för klient- och seversida för att i webbapplikationer kunna hämta och presentera data från databaser.
Färdighet och förmåga
  • tillämpa grundläggande principer för relationsdatabaser i enlighet med relationsmodellen
  • använda begreppsmodellering samt grafiska beskrivningstekniker för att designa relationsdatabaser som svarar mot lägst tredje normalformen
  • manipulera (söka, lägga till, ändra och ta bort) data och skapa, ändra samt ta bort databasobjekt med hjälp av SQL.
  • skapa webbapplikationer för att hämta och presentera data från databaser med hjälp av programmeringsspråk för klient- och serversida.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • använda normalisering för att analysera, verifiera och modifiera en datamodell så att den uppfyller tredje normalformen

Innehåll

Kursen introducerar databaskonceptet, systemteori, grundläggande designprinciper för relationsdatabaser samt personuppgiftslagen. Den innehåller en metod för att utveckla databassystem. Kursen behandlar även kunskap om hur och varför databaser används i företag, myndigheter och organisationer. Kursen behandlar även hur man skapar applikationer för att hämta och presentera data från databasen med hjälp av olika programmeringsspråk.

Examinationsformer

Skriftlig salstentamen (3 hp) och skriftlig redovisning av laborationer (4,5 hp).

Arbetsformer

Föreläsningar och laborationer

Betyg

Som betygsskala används U - VG
Skriftlig redovisning av laborationer, betygskala U-G.
Betygets nivå fastställs genom tentamen.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande programmering 7,5 hp eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen kan inte tillgodoräknas i en examen samtidigt som Databassystem 7,5 hp, Behörighetsgivande kurs i databassystem för masterprogram i Business Intelligence 7,5 hp samt de första 7,5 hp i kursen Databaser och Informationssystem 15 hp.