Kurs GPG2TS

Didaktik och ledarskap i förskolan

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • reflektera över förskolans styrdokument och undervisning i ett historiskt och läroplansteoretiskt perspektiv
  • redogöra för teorier om pedagogiskt ledarskap i ett interkulturellt, relationellt och yrkesetiskt perspektiv
  • redogöra för innebörder av didaktik samt betydelsen av didaktiska val i förskolan
  • visa förmåga att observera och reflektera över förskollärarens betydelse för barns utveckling och lärande
  • visa grundläggande förmåga till vetenskapligt skrivande.