Kursplan

Didaktik och ledarskap i förskolan

Kurskod
GPG2TS
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för lärarutbildning
Ämnestillhörighet
Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp
Pedagogik
Utbildningsområde
Undervisningsområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2021-12-22.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2022-03-10.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • reflektera över förskolans styrdokument och undervisning i ett historiskt och läroplansteoretiskt perspektiv
  • redogöra för teorier om pedagogiskt ledarskap i ett interkulturellt, relationellt och yrkesetiskt perspektiv
  • redogöra för innebörder av didaktik samt betydelsen av didaktiska val i förskolan
  • visa förmåga att observera och reflektera över förskollärarens betydelse för barns utveckling och lärande
  • visa grundläggande förmåga till vetenskapligt skrivande.

Innehåll

Kursen startar i förskolans samhällsuppdrag och framväxt där förskollärarens pedagogiska ledarskap diskuteras ur ett historiskt och läroplansteoretiskt perspektiv. Vidare problematiseras och diskuteras förskollärarens pedagogiska ledarskap utifrån ett interkulturellt, relationellt och yrkesetiskt perspektiv. I kursen diskuteras didaktik och undervisning i en förskolekontext samt betydelsen av förskollärarens didaktiska förmåga relaterat till barns utveckling och lärande. Den studerande ges möjlighet att lyfta fram etiska och didaktiska frågor, tankar och problem kopplade till omsorg och undervisning. Frågorna problematiseras med hjälp av kursens litteratur och gällande styrdokument.

Examinationsformer

Examinationer sker genom muntlig presentation och diskussion av seminarieuppgifter, muntlig redovisning samt skriftlig inlämningsuppgift.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar, seminarier och workshops.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Betygsrapportering:

  • Seminarier, muntliga och skriftliga redovisningar, 7,5 hp.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet