Kurs GMT228

Produktutvecklingsmetoder

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • Använda och argumentera för olika metoders användning vid identifiering av kundkrav
  • Definiera, analysera och värdera produktegenskapers specifikationer och dess koppling till kunders krav
  • Skapa en funktionsstruktur för en produkt med hjälp av en funktionsanalys och generera konceptuella lösningar
  • Värdera och motivera valda koncept med hjälp av produktutvecklingsmetoder
  • Förklara och motivera produktutvecklingsprocessens olika steg och visa förståelse för orsaker till varför den kan se olika ut
  • Med hjälp av en problemlösningsmetod kunna skapa och argumentera för olika lösningar på konstruktionsproblem
  • Analysera produkters tillverknings- och monteringsvänlighet och föreslå förbättringsförslag
  • Söka vetenskapliga artiklar inom området och argumentera för olika synsätt på produktutveckling
  • Redovisa utvecklingsresultat muntligt och skriftligt