Kurs GMT228

Produktutvecklingsmetoder

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • Använda och argumentera för olika metoders användning vid identifiering av kundkrav
 • Definiera, analysera och värdera produktegenskapers specifikationer och dess koppling till kunders krav
 • Skapa en funktionsstruktur för en produkt med hjälp av en funktionsanalys och generera konceptuella lösningar
 • Värdera och motivera valda koncept med hjälp av produktutvecklingsmetoder
 • Förklara och motivera produktutvecklingsprocessens olika steg och visa förståelse för orsaker till varför den kan se olika ut
 • Med hjälp av en problemlösningsmetod kunna skapa och argumentera för olika lösningar på konstruktionsproblem
 • Analysera produkters tillverknings- och monteringsvänlighet och föreslå förbättringsförslag
 • Söka vetenskapliga artiklar inom området och argumentera för olika synsätt på produktutveckling
 • Redovisa utvecklingsresultat muntligt och skriftligt
Startar och slutar:
v36, 2020 - v45, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska, kan komma att ges på Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Introduktion till Produktutveckling, 4 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper.
 • Minst 90 hp inom ett högskoleingenjörsprogram i maskinteknik eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H35XV
Huvudområde: