Kurs GMD2XQ

Matematik för lärare i gymnasieskolan, 90 hp (1-90 hp). Ingår i lärarlyftet

90 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att de studerande utvecklar och fördjupar sina matematiska förmågor och sina kunskaper i matematik, i matematikdidaktik och om matematikens utveckling, med relevans för en framtida yrkesprofession som matematiklärare. Ett särskilt mål är att den studerande tillägnar sig kunskap om matematikens logiska och axiomatiska uppbyggnad. Den studerande ska också kunna redogöra för olika vetenskapliga teorier och forskningsrön, såväl nationella som internationella, som behandlar utvecklande av matematiska kunskaper.