Kurs GMC2JR

Vård och behandling vid blås- och tarmdysfunktion

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för och reflektera över epidemiologi och etiologi för blås- och tarmdysfunktion
  • redogöra för urinvägarnas anatomi, fysiologi samt vanligt förekommande patologiska tillstånd som kan orsaka blås- och tarmdysfunktion
  • reflektera över och värdera hur olika komplikationer samt livskvaliteten kan påverkas vid blås- och tarmdysfunktion med hänsyn tagen till individen
  • planera, behovsbedöma, genomföra och utvärdera utredning och behandling vid blås- och tarmdysfunktion
  • förskriva och informera om förbrukningsartiklar vid urindysfunktion, urinretention eller tarmdysfunktion, med hänsyn tagen till indviduella behov, hållbarhets- och samhällsekonomiska aspekter samt genom att tillämpa gällande lagar och föreskrifter.