Kursplan

Vård och behandling vid blås- och tarmdysfunktion

Kurskod
GMC2JR
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för hälsa och välfärd
Ämnestillhörighet
Medicinsk vetenskap (MCA)
Ämnesgrupp
Medicin
Utbildningsområde
Medicinska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2020-09-24.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-01-18.
Reviderad
Reviderad 2020-10-01.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2020-10-01.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för och reflektera över epidemiologi och etiologi för blås- och tarmdysfunktion
  • redogöra för urinvägarnas anatomi, fysiologi samt vanligt förekommande patologiska tillstånd som kan orsaka blås- och tarmdysfunktion
  • reflektera över och värdera hur olika komplikationer samt livskvaliteten kan påverkas vid blås- och tarmdysfunktion med hänsyn tagen till individen
  • planera, behovsbedöma, genomföra och utvärdera utredning och behandling vid blås- och tarmdysfunktion
  • förskriva och informera om förbrukningsartiklar vid urindysfunktion, urinretention eller tarmdysfunktion, med hänsyn tagen till indviduella behov, hållbarhets- och samhällsekonomiska aspekter samt genom att tillämpa gällande lagar och föreskrifter.

Innehåll

I kursen studeras urogenital och rektal anatomi, fysiologi och patofysiologi. Vidare tränas färdigheter inom sjuksköterskans/fysioterapeutens/barnmorskans kompetensområde i att utreda, bedöma behov av samt att följa upp olika behandlingar/åtgärder för att lindra/bota/förebygga blås- och tarmdysfunktion. I kursen diskuteras olika komplikationer i samband med urin- och tarmdysfunktion och dess påverkan på livskvalitén. Utifrån lagar och föreskrifter samt ur ett hållbart, samhällsekonomiskt och kostnadseffektivt perspektiv diskuteras förskrivning av förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion.

Examinationsformer

Muntliga och skriftlig redovisningar av patientfall samt opponeringar på medstuderandes arbeten samt hemtentamen med ett uppföljande seminarium.

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Betyg rapporteras som:

  • Tentamen och seminarium, 3 hp
  • Muntliga och skriftliga redovisning av patientfall, 4,5 hp

Förkunskapskrav

  • Sjuksköterske-, arbetsterapeut, sjukgymnastexamen eller motsvarande.

Övrigt

Kursen motsvarar MC2019 och MC2021 samt kurspaket innehållande GMC27V, GMC24X och GMC24W.