Kursplan

Vård och behandling vid blås- och tarmdysfunktion

Kurskod
GMC2JR
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för hälsa och välfärd
Ämnestillhörighet
Medicinsk vetenskap (MCA)
Ämnesgrupp
Medicin
Utbildningsområde
Medicinska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2020-09-24.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-01-18.
Reviderad
Reviderad 2020-10-01.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2020-10-01.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för och reflektera över epidemiologi och etiologi för blås- och tarmdysfunktion
  • redogöra för urinvägarnas anatomi, fysiologi samt vanligt förekommande patologiska tillstånd som kan orsaka blås- och tarmdysfunktion
  • reflektera över och värdera hur olika komplikationer samt livskvaliteten kan påverkas vid blås- och tarmdysfunktion med hänsyn tagen till individen
  • planera, behovsbedöma, genomföra och utvärdera utredning och behandling vid blås- och tarmdysfunktion
  • förskriva och informera om förbrukningsartiklar vid urindysfunktion, urinretention eller tarmdysfunktion, med hänsyn tagen till indviduella behov, hållbarhets- och samhällsekonomiska aspekter samt genom att tillämpa gällande lagar och föreskrifter.

Innehåll

I kursen studeras urogenital och rektal anatomi, fysiologi och patofysiologi. Vidare tränas färdigheter inom sjuksköterskans/fysioterapeutens/barnmorskans kompetensområde i att utreda, bedöma behov av samt att följa upp olika behandlingar/åtgärder för att lindra/bota/förebygga blås- och tarmdysfunktion. I kursen diskuteras olika komplikationer i samband med urin- och tarmdysfunktion och dess påverkan på livskvalitén. Utifrån lagar och föreskrifter samt ur ett hållbart, samhällsekonomiskt och kostnadseffektivt perspektiv diskuteras förskrivning av förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion.

Examinationsformer

Muntliga och skriftlig redovisningar av patientfall samt opponeringar på medstuderandes arbeten samt hemtentamen med ett uppföljande seminarium.

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U–G.

Betyg rapporteras som:

  • Tentamen och seminarium, 3 hp
  • Muntliga och skriftliga redovisning av patientfall, 4,5 hp

Förkunskapskrav

  • Sjuksköterske-, arbetsterapeut, sjukgymnastexamen eller motsvarande.

Övrigt

Kursen motsvarar MC2019 och MC2021 samt kurspaket innehållande GMC27V, GMC24X och GMC24W.