Kurs GKG2CS

Marknadsanalyser med hjälp av GIS

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Kulturgeografi

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • Organisera och kvantitativt analysera geodemografiska data
  • Redogöra för förhållandet mellan demografi och efterfrågan på tjänster och produkter
  • Analysera för- och nackdelar med alternativa lokaliseringar för olika verksamheter
  • Göra beräkningar av kundunderlag för lokaliseringar
  • Visualisera resultatet av beräkningar med hjälp av geografiska informationssystem
  • Redovisa grundvalen för val av olika parametrar och hur dessa tillmäts olika betydelse vid skilda lokaliseringsanalyser
  • Utvärdera och bedöma tillgängligheten för olika marknadssegment