Kursplan

Marknadsanalyser med hjälp av GIS

Kurskod
GKG2CS
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Kulturgeografi (KGA)
Ämnesgrupp
Kultur- och samhällsgeografi
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Kulturgeografi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2020-02-06.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-02-19.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • Organisera och kvantitativt analysera geodemografiska data
  • Redogöra för förhållandet mellan demografi och efterfrågan på tjänster och produkter
  • Analysera för- och nackdelar med alternativa lokaliseringar för olika verksamheter
  • Göra beräkningar av kundunderlag för lokaliseringar
  • Visualisera resultatet av beräkningar med hjälp av geografiska informationssystem
  • Redovisa grundvalen för val av olika parametrar och hur dessa tillmäts olika betydelse vid skilda lokaliseringsanalyser
  • Utvärdera och bedöma tillgängligheten för olika marknadssegment

Innehåll

Kursen bygger på övningar i att genomföra lokaliseringsanalyser baserat på kundunderlag för olika typer av serviceproduktion. I alla tillämpningsövningarna används GIS-verktyg (datorlaborationer) för att beräkna befolkningspotentialer som kan bedömas i form av kundunderlag eller köpkraft. Utfallet av dessa beräkningar redovisas i form av tematiska kartor. När det gäller platsers attraktivitet behandlar kursen olika kvalitativa ansatser för att spegla detta och vilken betydelse attraktivitet har i lokaliseringssammanhang.

Examinationsformer

Inlämningsuppgift 1, 3,5 hp, Inlämningsuppgift 2, 4 hp

Arbetsformer

Föreläsningar och datalaborationer.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Slutbetyg på kursen sätts efter en samlad bedömning av examinator.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet