Kurs GIK2YQ

Design av digitala tjänster

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Informatik

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kunskap och förståelse
Efter godkänd kurs ska den studerande kunna:

  • använda centrala begrepp, metoder och aktiviteter inom människocentrerade processer och interaktionsdesign

Färdighet och förmåga
Efter godkänd kurs ska den studerande kunna:

  • tillämpa metoder inom given människocentrerad process för att finna utvecklingsbehoven hos digitala artefakter
  • föreslå lösning på designproblem utifrån givna utvecklingsbehov
  • föreslå relevant aktivitet eller metod för att designa en digital tjänst inom givet scenario

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter godkänd kurs ska den studerande kunna:

  • reflektera över etiska aspekter inom design av digitala tjänster
  • reflektera över företeelser, situationer och resultat från aktiviteter i en människocentrerad process