Kursplan

Design av digitala tjänster

Kurskod
GIK2YQ
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Informatik (IKA)
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Informatik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2022-11-29.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2022-11-29.

Mål

Kunskap och förståelse
Efter godkänd kurs ska den studerande kunna:

 • använda centrala begrepp, metoder och aktiviteter inom människocentrerade processer och interaktionsdesign

Färdighet och förmåga
Efter godkänd kurs ska den studerande kunna:

 • tillämpa metoder inom given människocentrerad process för att finna utvecklingsbehoven hos digitala artefakter
 • föreslå lösning på designproblem utifrån givna utvecklingsbehov
 • föreslå relevant aktivitet eller metod för att designa en digital tjänst inom givet scenario

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter godkänd kurs ska den studerande kunna:

 • reflektera över etiska aspekter inom design av digitala tjänster
 • reflektera över företeelser, situationer och resultat från aktiviteter i en människocentrerad process

Innehåll

Kursen behandlar människocentrerade processer, användbarhet och interaktionsdesign genom en kombination av teoretisk förståelse och praktisk tillämpning. Kursens fokus är aktiviteter och metoder för analys av digitala tjänster med syfte att finna utvecklingsbehov och lösningar.

I det teoretiska arbetet avhandlas begrepp, metoder och aktiviteter. Teorin tillämpas genom praktiskt arbete som inkluderar val av relevanta tillvägagångssätt och lösningsförslag. Vidare sker dialog med berörda parter, exempelvis genom intervjuer och användbarhetsstudier.

Under kursens gång reflekterar studenten över det egna arbetet med fokus på etiska aspekter och människocentrerade processer.

Examinationsformer

 • Inlämningsuppgifter

Betyg

Som betygsskala på hel kurs används U–G.

Betyg rapporteras enligt följande:

 • Inlämningsuppgifter (teori) - 1,5 hp | U–G
 • Inlämningsuppgifter (utvecklingsbehov) - 3 hp | U–G
 • Inlämningsuppgifter (lösning) - 3 hp | U–G

Behörighet

 • Designprinciper och användargränssnitt, 15 hp

Övrigt

Undervisning och material kan förekomma på engelska.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med andra kurser med motsvarande innehåll.

Om studenten har ett beslut/rekommendation om riktat pedagogiskt stöd från Högskolan Dalarna på grund av funktionsnedsättning, har examinator rätt att anpassa examinationen. Examinator avgör utifrån kursplanens mål om examinationen kan anpassas i enlighet med beslutet/rekommendationen.