Kurs GIK2YM

Introduktion till IT och digitala tjänster

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Informatik

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kunskap och förståelse
Efter godkänd kurs ska den studerande kunna:

  • beskriva grundläggande begrepp inom IT och digitala tjänster
  • beskriva koncept, teorier och principer inom IT och digitala tjänster
  • redogöra för grundläggande principer inom systemutveckling
  • redogöra för aktuella forskningsfrågor inom området för data- och systemvetenskap
  • redogöra för hur IT-utveckling och IT-användning påverkar människor och verksamheter

Färdighet och förmåga
Efter godkänd kurs ska den studerande kunna:

  • söka, samla in, jämföra och sammanfatta vetenskaplig litteratur inom området för digitala tjänster
  • utvärdera digitala tjänster utifrån identifierade kriterier