Kurs GIK2P8

eTjänster - perspektiv och utvärdering

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Informatik

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Det övergripande målet med kursen är att studenten skall kunna analysera och utvärdera samexisterande eTjänster som tillhandahålls av en uppsättning digitala dokument.

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för begrepp och värderingar som kännetecknar eTjänster som social interaktion genom användning av IT-system
  • redogöra för hur eTjänster kan samexistera inom de digitala dokument som IT-systemen presenterar
  • beskriva grundläggande principer för utvärdering av eTjänster och digitala dokument.

Färdigheter och förmågor

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • analysera möjliga eTjänster och argumentera varför dessa är eTjänster eller inte
  • analysera den social interaktionen som uppstår vid användning av en eTjänst
  • analysera samexisterande eTjänster tillhandahållna av en utvald uppsättning digitala dokument
  • utveckla en utvärderingsstrategi för att utvärdera en utvald eTjänst och dess digitala dokument
  • utvärdera eTjänster och skärmdokument genom tillämpning av den egenutvecklade utvärderingsstrategin.