Kursplan

eTjänster - perspektiv och utvärdering

Kurskod
GIK2P8
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Informatik (IKA)
Ämnesgrupp
Informatik/Data- och systemvetenskap
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Informatik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2021-03-11.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-05-10.

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att studenten skall kunna analysera och utvärdera samexisterande eTjänster som tillhandahålls av en uppsättning digitala dokument.

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för begrepp och värderingar som kännetecknar eTjänster som social interaktion genom användning av IT-system
  • redogöra för hur eTjänster kan samexistera inom de digitala dokument som IT-systemen presenterar
  • beskriva grundläggande principer för utvärdering av eTjänster och digitala dokument.

Färdigheter och förmågor

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • analysera möjliga eTjänster och argumentera varför dessa är eTjänster eller inte
  • analysera den social interaktionen som uppstår vid användning av en eTjänst
  • analysera samexisterande eTjänster tillhandahållna av en utvald uppsättning digitala dokument
  • utveckla en utvärderingsstrategi för att utvärdera en utvald eTjänst och dess digitala dokument
  • utvärdera eTjänster och skärmdokument genom tillämpning av den egenutvecklade utvärderingsstrategin.

Innehåll

Inledningsvis behandlar kursen tre grundläggande regler som avgör när det är meningsfullt att analysera en företeelse som en eTjänst.
Även begrepp som social interaktion, eTjänstekoncept, eTjänstetydlighet, grundläggande relationer samt olika typer av användningssituationer och relaterade eTjänster behandlas.

Under kursen används en analysmodell för att kunna beskriva eTjänster där de grundläggande begreppen används praktiskt i en egen analys. Avslutningsvis problematiseras och ges exempel på olika metoder för att utvärdera den analyserade tjänstens kvalitet givet såväl tjänste- som kommunikationsinnehåll. Utvärderingen leder till förändrings- och/eller förbättringsförslag för den utvärderade tjänsten.

Examinationsformer

Fyra inlämningsuppgifter á 1,5 hp samt en inlämningsuppgift med tillhörande muntlig redovisning 1,5 hp.

Arbetsformer

Föreläsningar och obligatoriskt seminarium

Betyg

Som betygsskala används U - VG
I de fyra första inlämningsuppgifterna används betygsskalan U - G . I det femte inlämningsuppgiften används skala U - VG. För att få betyget VG på hela kursen, krävs betyget VG i det femte inlämningsuppgiften.

Förkunskapskrav

  • Skriftlig inlämningsuppgift 1,0 hp (MOM1) [om eTjänster och Internet] och Skriftlig rapport 3,5 hp (MOM2) [om grundläggande begrepp inom data/IT, eTjänster och säkerhet] ur kursen Introduktion till Informatik och eTjänster, 7,5 hp

Övrigt

Kursen ersätter IK1039, eTjänster – perspektiv och utvärdering.