Kurs GIH322

Examensarbete för högskoleexamen (Styrkelyft)

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Idrotts- och hälsovetenskap

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • sammanställa kunskapsläget, utifrån relevant forskning, inom ett avgränsat styrkelyftsrelaterat idrottsvetenskapligt område
  • utifrån sammanställningen av kunskapsläget formulera ett relevant syfte
  • utifrån ett valt syfte välja relevant metod för datainsamling
  • utifrån ett valt syfte och insamlad data välja en relevant metod för analys
  • redovisa forskningsetiska beaktanden utifrån val av forskningsdesign
  • värdera vetenskapliga resultat
  • kommunicera vetenskapliga resultat till olika målgrupper
  • kritiskt granska examensarbeten inom idrotts- och hälsovetenskap.