Kursplan

Examensarbete för högskoleexamen (Styrkelyft)

Kurskod
GIH322
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för hälsa och välfärd
Ämnestillhörighet
Idrotts- och hälsovetenskap (IDA)
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Idrotts- och hälsovetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1E
Fastställd
Fastställd 2022-12-12.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2022-12-12.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • sammanställa kunskapsläget, utifrån relevant forskning, inom ett avgränsat styrkelyftsrelaterat idrottsvetenskapligt område
 • utifrån sammanställningen av kunskapsläget formulera ett relevant syfte
 • utifrån ett valt syfte välja relevant metod för datainsamling
 • utifrån ett valt syfte och insamlad data välja en relevant metod för analys
 • redovisa forskningsetiska beaktanden utifrån val av forskningsdesign
 • värdera vetenskapliga resultat
 • kommunicera vetenskapliga resultat till olika målgrupper
 • kritiskt granska examensarbeten inom idrotts- och hälsovetenskap.

 

Innehåll

I kursen skrivs ett vetenskapligt arbete inom ett valt styrkelyftsrelaterat problemområde i det idrottsvetenskapliga fältet. Det vetenskapliga arbetet redovisas skriftligt och muntligt. Dessutom ingår kritisk granskning av annan students vetenskapliga arbete.

Examinationsformer

 • Självständigt arbete som redovisas i form av ett examensarbete, försvarandet av detsamma och i form av konstruktiv kritik på ett annat examensarbete
 • Muntlig kommunikation av sitt examensarbete till olika grupper av människor

Betyg

Som betygsskala på hel kurs används U–VG.

Betyg rapporteras enligt följande:

 • Examensarbete för Högskoleexamen i Styrkelyft - 7,5 hp | U–VG

Behörighet

 • 30 hp inom Idrotts- och hälsovetenskap, inklusive Idrottsvetenskaplig metod (Styrkelyft) 2,5 hp

Övrigt

Kursen ingår i kurspaket 7 - Styrkelyftstränare

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med andra kurser med motsvarande innehåll.

Om studenten har ett beslut/rekommendation om riktat pedagogiskt stöd från Högskolan Dalarna på grund av funktionsnedsättning, har examinator rätt att anpassa examinationen. Examinator avgör utifrån kursplanens mål om examinationen kan anpassas i enlighet med beslutet/rekommendationen.