Kurs GIE25Q

Projektledning

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Industriell ekonomi

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • redogöra för projektledarens roll och ansvar (1)
  • redogöra för vad som kännetecknar att leda tillfälliga arbetsgrupper (2)
  • redogöra för olika teoretiska ramverk och perspektiv applicerbara på projektledning och projektarbete (3)
  • redogöra för olika koncept och metoder som är användbara vid projektledning (4)

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • tillämpa projektledarens verktyg och tekniker för att definiera, planera, organisera, leda, överlämna och avsluta projekt (5)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • reflektera kring hållbarhetsaspekter vid projektledning och projektarbete (6)