Kursplan

Projektledning

Kurskod
GIE25Q
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Industriell ekonomi (IEA)
Ämnesgrupp
Industriell ekonomi och organisation
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Industriell ekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2018-11-29.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-01-23.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • redogöra för projektledarens roll och ansvar (1)
  • redogöra för vad som kännetecknar att leda tillfälliga arbetsgrupper (2)
  • redogöra för olika teoretiska ramverk och perspektiv applicerbara på projektledning och projektarbete (3)
  • redogöra för olika koncept och metoder som är användbara vid projektledning (4)

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • tillämpa projektledarens verktyg och tekniker för att definiera, planera, organisera, leda, överlämna och avsluta projekt (5)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • reflektera kring hållbarhetsaspekter vid projektledning och projektarbete (6)

Innehåll

Projektarbete är en central del i många organisationers strategiska, taktiska och operativa arbete idag. Detta gäller inte minst vid förändringsarbete, produkt- och processutveckling. Projektledning är komplext och innefattar att med begränsade tids- och resursramar uppnå olika projektmål. Det finns dessutom många projektintressenter med varierande krav och önskemål, ibland motstridiga, att ta hänsyn till.

Kursen behandlar teoretiska modeller, samt praktiska verktyg och metoder som är relevanta vid olika faser i projektarbetet. Detta innefattar även metoder för att skapa lagarbete, och förebyggande av de vanligaste orsakerna till att projekt misslyckas.

Studenterna får även träna sig i att kritiskt reflektera kring olika situationer i ett projekt.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen, 4 hp (mål 1, 2, 3, 4)
Inlämningsuppgift i grupp och seminarium, 2 hp (mål 5)
Individuell inlämningsuppgift och seminarium, 1,5 hp (mål 6)

Arbetsformer

Föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5
På inlämningsuppgifterna ges betyget U-G
Den skriftliga tentamen styr slutbetyget på kursen.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet