Kurs GBQ24C

Berätta med film om kulturarv och historia

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Bildproduktion

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • resonera kring hur dokumentärfilmen kan förmedla kunskap om kulturarv, historia och arkeologi
  • reflektera kring skillnader mellan att berätta i skriven text och med film
  • visa förståelse för hur dokumentärfilmen som medieform kan användas inom turism och besöksnäring, på museer och i skolan, men även av ideella krafter inom kulturarvsområdet
  • redogöra för skapandeprocessen bakom en historisk dokumentär som är baserad på speakertext
  • formulera en projektidé till en historisk dokumentär i mycket kort format och skriva ett manus till denna i en arbetsprocess som är strukturerad i flera steg
  • beakta grundläggande tekniska, organisatoriska, juridiska och ekonomiska frågeställningar som ett filmprojekt i genren historisk dokumentär innebär
  • ta ställning till etiska frågeställningar inom dokumentärfilmsproduktion och redogöra för vad upphovsrätt innebär utifrån ett producentperspektiv, med särskild tonvikt på sådana frågor som rör historiskt foto, film och ljud, som hämtas från arkiv och tillgängliggörs offentligt.