Kursplan

Berätta med film om kulturarv och historia

Kurskod
GBQ24C
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Bildproduktion (BPO)
Ämnesgrupp
Medieproduktion
Utbildningsområde
Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Bildproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2018-09-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2018-09-13.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • resonera kring hur dokumentärfilmen kan förmedla kunskap om kulturarv, historia och arkeologi
  • reflektera kring skillnader mellan att berätta i skriven text och med film
  • visa förståelse för hur dokumentärfilmen som medieform kan användas inom turism och besöksnäring, på museer och i skolan, men även av ideella krafter inom kulturarvsområdet
  • redogöra för skapandeprocessen bakom en historisk dokumentär som är baserad på speakertext
  • formulera en projektidé till en historisk dokumentär i mycket kort format och skriva ett manus till denna i en arbetsprocess som är strukturerad i flera steg
  • beakta grundläggande tekniska, organisatoriska, juridiska och ekonomiska frågeställningar som ett filmprojekt i genren historisk dokumentär innebär
  • ta ställning till etiska frågeställningar inom dokumentärfilmsproduktion och redogöra för vad upphovsrätt innebär utifrån ett producentperspektiv, med särskild tonvikt på sådana frågor som rör historiskt foto, film och ljud, som hämtas från arkiv och tillgängliggörs offentligt.

Innehåll

Kursen introducerar metodologiska verktyg för att studenten ska utveckla sin förmåga att initiera dokumentära kortfilmprojekt om historia och kulturarv. Vidare ger kursen en introduktion till den historiska dokumentärens berättarformer, där studenten undersöker olika tillvägagångssätt för gestaltning och dramaturgi genom analys av historiska dokumentärfilmer. Olika berättartekniker och genregrepp diskuteras och analyseras, även utifrån exempel på hur historisk dokumentärfilm idag används på museer, inom kulturarvsturism med mera.
Kursen lägger särskild tonvikt vid hur arkivfilm, arkivfoto, ljudinspelningar, historiska dokument, och äldre miljöer och föremål kan användas i filmiskt berättande.
Genom ett eget praktiskt försök att utveckla en filmidé från synopsis till bildmanus med inspelningsplan och tillhörande speakertext får studenten erfarenhet av den historiska dokumentärens filmiska berättande och tillfälle att öva upp den personliga gestaltningsförmågan.

Examinationsformer

Examination sker i form av aktivt deltagande på seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter och digitala redovisningar.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, obligatoriska seminarier, praktiska övningar samt projektarbete.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen vänder sig till dem som arbetar med eller är särskilt intresserad av kulturarvsfrågor och historia.

Undervisningen sker huvudsakligen på distans med IT-stöd. Vid ett tillfälle i kursens inledning sker dock undervisningen på campus i Falun.

Det är ett obligatoriskt krav att ha tillgång till dator med internetuppkoppling (bredband), webkamera samt ett headset med mikrofon och med USB­ anslutning.
För att kunna delta i kursen behövs även en Ipad, smartphone eller liknande som kan fotografera, filma, spela in ljud och redigera material för digital redovisning.