Forskarkurs FMI2222

Ledarskapets ekonomi för forskarstuderande

7,5  högskolepoäng
Forskarnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska doktoranden kunna:

• använda mikroekonomisk teori och spelteori för att analysera informations- och mo-tivationsproblem i olika typer av institutioner.
• förklara betydelsen av asymmetrisk information för effektiviteten hos en institution.
• förklara hur risk och osäkerhet som är förenat med beslutsfattande kan analyseras.
• förklara skillnaden mellan ”hidden action” problem och ”hidden characteristics” problem, samt hur man kan arbeta för att lösa respektive problem.
• analysera hur kontrakt, eller olika sätt att organisera en verksamhet, kan användas för att hantera incitamentsproblem i företag.
• analysera problemen med kollektiva nyttigheter och hur incitament kan användas för att klargöra enskilda aktörers värdering av dessa nyttigheter.
• förklara hur möjligheten till att kunna para ihop olika aktörer med varandra, så kal-lad matchning, samt hur förekomsten av nätverk, kan påverka en effektiv allokering av resurser.
• förklara hur prissättning och äganderätter påverkar en effektiv allokering av resurser.
• diskutera betydelsen av kulturella skillnader för utformningen av institutioner och incitament, kritiskt reflektera kring ledares alternativ till formella beslutsmodeller.