Kursplan

Ledarskapets ekonomi för forskarstuderande

Kurskod
FMI2222
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Forskarnivå
Akademi
Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet
Mikrodataanalys (MIKRODAT)
Fastställd
Fastställd 2019-10-03.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-10-04.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska doktoranden kunna:

• använda mikroekonomisk teori och spelteori för att analysera informations- och mo-tivationsproblem i olika typer av institutioner.
• förklara betydelsen av asymmetrisk information för effektiviteten hos en institution.
• förklara hur risk och osäkerhet som är förenat med beslutsfattande kan analyseras.
• förklara skillnaden mellan ”hidden action” problem och ”hidden characteristics” problem, samt hur man kan arbeta för att lösa respektive problem.
• analysera hur kontrakt, eller olika sätt att organisera en verksamhet, kan användas för att hantera incitamentsproblem i företag.
• analysera problemen med kollektiva nyttigheter och hur incitament kan användas för att klargöra enskilda aktörers värdering av dessa nyttigheter.
• förklara hur möjligheten till att kunna para ihop olika aktörer med varandra, så kal-lad matchning, samt hur förekomsten av nätverk, kan påverka en effektiv allokering av resurser.
• förklara hur prissättning och äganderätter påverkar en effektiv allokering av resurser.
• diskutera betydelsen av kulturella skillnader för utformningen av institutioner och incitament, kritiskt reflektera kring ledares alternativ till formella beslutsmodeller.

Innehåll

Kursen behandlar analytiska modeller och verktyg som används för att förstå och lösa ledarskapsproblem i olika typer av institutioner. Institution i detta sammanhang omfattar olika typer av organiserad verksamhet, såväl företag som offentlig förvaltning, där det behövs motivation och information för att koordinera enskilda aktörers aktiviteter. Kursen baseras på mikroekonomisk teori och nyttjar spelteori för att lösa praktiska problem. En kort introduktion av dessa områden ges inledningsvis och tillämpas därefter för att analysera incitamentsproblem som kan uppstå i olika typer av organiserad verksamhet. Konventionell beslutsteori kompletteras med hybridstrategier som innefattar ledares er-farenhetsbaserade beslutsfattande samt hur sådan förmåga utvecklas.

Examinationsformer

Examination sker i form av seminarier och skriftlig tentamen.Kursen består av föreläsningar, seminarium och självständiga studier.

Arbetsformer

Kursen består av föreläsningar, seminarium och självständiga studier.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Förkunskapskrav

  • Magisterexamen i Mikrodataanalys eller motsvarande

Övrigt


Maximalt fem examinationstillfällen. Kursen ges på engelska om ej annat anges. Kursen är campusbaserad om ej annat anges.