Kurs FI1034

Filosofi II

30 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens mål är att den studerande efter genomgången kurs ska kunna:

 • identifiera, redogöra för och diskutera några centrala verk och problemställningar, begreppsbildningar och teorier inom filosofin
 • på ett nyanserat sätt redogöra för, samt diskutera filosofiska problemställningar, begreppsbildningar och teorier i relation till samtida filosofiskt tänkande
 • visa metodologisk förtrogenhet med filosofisk problematisering och analys med avseende på problemställningar, begreppsbildningar och teorier inom filosofin.

Vidare ska den studerande efter genomgången kurs ha förmågan till att:

 • tillämpa begreppsbildningar och teorier inom både den teoretiska och praktiska filosofin i både skriftliga och muntliga sammanhang på ett koherent sätt
 • analytiskt förhålla sig till, och bearbeta, ett väl avgränsat problem inom filosofin
 • analysera abstrakta texter och dess innehåll utifrån vetenskaplig metod
 • arbeta självständigt och anta ett kritiskt perspektiv
 • göra vetenskapliga bedömningar och överväganden utifrån accepterade metoder och teorier inom ämnet filosofi
 • utveckla självständig position i förhållande till problem inom filosofin
 • självständigt hantera och problematisera teman inom ämnet filosofi
 • kunna både muntligen och skriftligen kommunicera abstrakta resonemang på klart och tydligt sätt.