Kurs FI1034

Filosofi II

30 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2021

Kursens mål är att den studerande efter genomgången kurs ska kunna:

 • identifiera, redogöra för och diskutera några centrala verk och problemställningar, begreppsbildningar och teorier inom filosofin
 • på ett nyanserat sätt redogöra för, samt diskutera filosofiska problemställningar, begreppsbildningar och teorier i relation till samtida filosofiskt tänkande
 • visa metodologisk förtrogenhet med filosofisk problematisering och analys med avseende på problemställningar, begreppsbildningar och teorier inom filosofin.

Vidare ska den studerande efter genomgången kurs ha förmågan till att:

 • tillämpa begreppsbildningar och teorier inom både den teoretiska och praktiska filosofin i både skriftliga och muntliga sammanhang på ett koherent sätt
 • analytiskt förhålla sig till, och bearbeta, ett väl avgränsat problem inom filosofin
 • analysera abstrakta texter och dess innehåll utifrån vetenskaplig metod
 • arbeta självständigt och anta ett kritiskt perspektiv
 • göra vetenskapliga bedömningar och överväganden utifrån accepterade metoder och teorier inom ämnet filosofi
 • utveckla självständig position i förhållande till problem inom filosofin
 • självständigt hantera och problematisera teman inom ämnet filosofi
 • kunna både muntligen och skriftligen kommunicera abstrakta resonemang på klart och tydligt sätt.

Extra information:

Under höstterminen ges delkurs 1 & 3. Vårterminen ges delkurs 2 & 4

Startar och slutar:
v35, 2021 - v22, 2022
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
 • Minst 22,5 hp avklarade på Filosofi I 30 hp eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-H38RE
Huvudområde:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig