Kursplan

Filosofi II

Kurskod
FI1034
Poäng
30 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Filosofi (FIA)
Ämnesgrupp
Filosofi
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd i nämnden för Institutionen för kultur och samhälle 2010-02-16.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2010-08-30.
Reviderad
Reviderad 2019-03-18.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2019-03-18.

Mål

Kursens mål är att den studerande efter genomgången kurs ska kunna:

 • identifiera, redogöra för och diskutera några centrala verk och problemställningar, begreppsbildningar och teorier inom filosofin
 • på ett nyanserat sätt redogöra för, samt diskutera filosofiska problemställningar, begreppsbildningar och teorier i relation till samtida filosofiskt tänkande
 • visa metodologisk förtrogenhet med filosofisk problematisering och analys med avseende på problemställningar, begreppsbildningar och teorier inom filosofin.

Vidare ska den studerande efter genomgången kurs ha förmågan till att:

 • tillämpa begreppsbildningar och teorier inom både den teoretiska och praktiska filosofin i både skriftliga och muntliga sammanhang på ett koherent sätt
 • analytiskt förhålla sig till, och bearbeta, ett väl avgränsat problem inom filosofin
 • analysera abstrakta texter och dess innehåll utifrån vetenskaplig metod
 • arbeta självständigt och anta ett kritiskt perspektiv
 • göra vetenskapliga bedömningar och överväganden utifrån accepterade metoder och teorier inom ämnet filosofi
 • utveckla självständig position i förhållande till problem inom filosofin
 • självständigt hantera och problematisera teman inom ämnet filosofi
 • kunna både muntligen och skriftligen kommunicera abstrakta resonemang på klart och tydligt sätt.

Delkurser

1.
1900-talets filosofi, 7,5 högskolepoäng
2.
Politisk filosofi, 7,5 högskolepoäng
3.
Filosofiska klassiker, 7,5 högskolepoäng
4.
Uppsats, 7,5 högskolepoäng

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser.

Delkurser

1.
1900-talets filosofi, 7,5 högskolepoäng

Delkursen innebär en fördjupad bearbetning av filosofiska problem ur 1900-talets analytiska och kontinentala traditioner. Kursen fokuserar på bearbetning av centrala filosofiska begrepp, filosofiska teorier/system, samt diskussion kring filosofisk metod. Problem som behandlas i delkursen är bland annat referensproblemet, essentialism och språkhandlingar, samt problem inom meta-etik och normativ etik. Kursen är diskussionsorienterad i det att de olika problemområdena fungerar som diskussionsunderlag. Deltagarna i kursen utför dessutom kortare skriftliga analyser av de problem som behandlas i kursen, samt en fördjupad skriftlig analys av ett självvalt problem som behandlats i kursen.

2.
Politisk filosofi, 7,5 högskolepoäng

Kursen innebär en fördjupad analys av några historiskt centrala filosofiska verk, teorier och problemområden inom samhällsfilosofin eller den politiska filosofin. Teorier som behandlas i kursen är bland annat marxism, liberalism och kommunitarism. Problemområden som bearbetas i kursen är bland annat frihet, jämlikhet och rättvisa. Kursen är diskussionsorienterad i det att de olika filosofiska verken fungerar som diskussionsunderlag i kursen. Deltagarna i kursen utför dessutom kortare skriftliga analyser av centrala delar i de filosofiska verken som behandlas i kursen.

3.
Filosofiska klassiker, 7,5 högskolepoäng

Kursen innebär en fördjupad bearbetning och fördjupad analys av några historiskt centrala filosofiska verk: Descartes, Meditationer, Hume, Avhandling om den mänskliga naturen, Bok I: Om förståndet, samt Kant, Kritik av det rena förnuftet. Kursen är diskussionsorienterad i det att de olika filosofiska verken fungerar som diskussionsunderlag i kursen. Deltagarna i kursen utför dessutom kortare skriftliga analyser av centrala delar i de filosofiska verken som behandlas i kursen.

4.
Uppsats, 7,5 högskolepoäng

Delkursen innebär att den studerande självständigt formulerar och bearbetar ett filosofiskt problem, och redovisar detta i form av en uppsats.

Examinationsformer

Examination för delkurs 1, 2 och 3 sker i form av:
 • muntlig examination i form av aktivt deltagande i seminarierna
 • skriftliga tolkningsanalyser av de olika centrala delar av verken som ingår i kursen
 • skriftlig kurs-pm (mindre uppsats).

Examination för delkurs 4 sker i form av:

 • självständig fördjupningsuppsats, samt opposition.

Arbetsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, diskussionsseminarier, uppsatsskrivande under handledning, ventilering och opposition av uppsats, samt skriftliga inlämningsuppgifter.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
För att erhålla VG på kursen krävs minst VG på 22,5 hp.

Förkunskapskrav

 • Minst 22,5 hp avklarade på Filosofi I 30 hp

Övrigt

Denna kursplan ersätter FI1018.

Kursen ingick i huvudområde Materialvetenskap till och med 2015-08-01.

Revidering
2015-10-23 (huvudområde borttaget)
2019-03-18 (litteraturlistan urlyft)