Kurs EN3069

Engelska: Diskursanalys

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avklarad kurs ska studenten kunna:

  • visa fördjupad kunskap om centrala begrepp inom diskursanalys och en mycket god förståelse av de centrala koncept och principer inom diskursteori sett från ett lingvistiskt perspektiv
  • redogöra för och visa en förståelse av olika definitioner av vad som utgör diskurs
  • visa förtrogenhet med aktuella forskningsfrågor och teorier inom diskursanalys
  • självständigt tillämpa diskursteori på olika typer av texter och kritiskt utvärdera dessa som vetenskapliga metoder för textanalys.