Kursplan

Engelska: Diskursanalys

Kurskod
EN3069
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå 1
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Engelska (ENA)
Ämnesgrupp
Engelska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1N
Fastställd
Fastställd 2015-01-16.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-01-16.
Reviderad
Reviderad 2015-11-03.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2015-11-03.
Nedlagd
2023-01-27

Lärandemål

Efter avklarad kurs ska studenten kunna:

  • visa fördjupad kunskap om centrala begrepp inom diskursanalys och en mycket god förståelse av de centrala koncept och principer inom diskursteori sett från ett lingvistiskt perspektiv
  • redogöra för och visa en förståelse av olika definitioner av vad som utgör diskurs
  • visa förtrogenhet med aktuella forskningsfrågor och teorier inom diskursanalys
  • självständigt tillämpa diskursteori på olika typer av texter och kritiskt utvärdera dessa som vetenskapliga metoder för textanalys.

Innehåll

Kursen består av fördjupade studier i diskursanalys baserade huvudsakligen på lingvistisk teori. Kursen behandlar ett antal olika traditioner inom diskursforskning bland andra samtalsanalys och ”critical discourse analysis”.

Examinationsformer

Examination sker genom kontinuerlig bedömning av studenternas skriftliga och muntliga framställningar samt skriftlig tentamen.

Arbetsformer

Undervisningsspråket är engelska och undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Studenterna arbetar också självständigt genom att tillämpa analysmetoder på utvalda texter.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Förkunskapskrav

  • 90 hp i engelska på grundnivå varav 30 hp engelska på grundnivå 2

Övrigt

Ersätter EN3049.
Kursen ingick i huvudområde Engelska till och med 2015-08-01.