Kurs EN1137

Engelska för högskolestudier: Muntlig diskussion och presentation

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • visa sådan muntlig kommunikativ förmåga och kritisk förmåga som krävs för att kunna studera kurser på högskolenivå där engelska är undervisningsspråket
  • visa sådan kunskap om grammatiken och ordförrådet som krävs för att kunna studera kurser på högskolenivå där engelska är undervisningsspråket
  • tillämpa relevanta språkliga register i olika kommunikativa situationer
  • delta i allmänna och akademiska diskussioner genom att lyssna, analysera och ge spontan respons på andras muntliga presentationer och diskussionsinlägg i seminariesammanhang, samt i tal uttrycka egna synpunkter och argument på engelska
  • förbereda och framföra muntliga presentationer inför en mindre publik
  • använda sig av olika typer av hjälpmedel, såsom ordböckers fonetiska transkription, för att förbättra sin egen kommunikativa förmåga i talad engelska
  • identifiera de egna problemområdena vad gäller muntlig kommunikation i akademiska sammanhang samt visa förmågan att förbättra sin egen muntliga kommunikationsfärdighet.