Kursplan

Engelska för högskolestudier: Muntlig diskussion och presentation

Kurskod
EN1137
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Engelska (ENA)
Ämnesgrupp
Engelska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Fastställd
Fastställd 2017-06-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-06-13.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • visa sådan muntlig kommunikativ förmåga och kritisk förmåga som krävs för att kunna studera kurser på högskolenivå där engelska är undervisningsspråket
  • visa sådan kunskap om grammatiken och ordförrådet som krävs för att kunna studera kurser på högskolenivå där engelska är undervisningsspråket
  • tillämpa relevanta språkliga register i olika kommunikativa situationer
  • delta i allmänna och akademiska diskussioner genom att lyssna, analysera och ge spontan respons på andras muntliga presentationer och diskussionsinlägg i seminariesammanhang, samt i tal uttrycka egna synpunkter och argument på engelska
  • förbereda och framföra muntliga presentationer inför en mindre publik
  • använda sig av olika typer av hjälpmedel, såsom ordböckers fonetiska transkription, för att förbättra sin egen kommunikativa förmåga i talad engelska
  • identifiera de egna problemområdena vad gäller muntlig kommunikation i akademiska sammanhang samt visa förmågan att förbättra sin egen muntliga kommunikationsfärdighet.

Innehåll

Kursen innehåller en introduktion i grundläggande presentationsteknik och tar upp vanliga kommunikationsproblem och hur de kan undvikas. Vidare innehåller kursen gradvis mer avancerade övningar i olika typer av muntlig framställning, såväl spontana som förberedda, i form av t.ex. diskussioner, rollspel och olika akademiska och allmänna presentationer. Kursen behandlar även betydelsen av att använda sig av ett lättförståeligt uttal och engelska som är grammatiskt och lexikalt väl anpassad till situationen.
Kursen är indelad i olika moment:

1. Diskussionsfärdigheter och det fonetiska alfabetet, 1,5 högskolepoäng
Studenterna utvecklar sina muntliga färdigheter genom diskussionsövningar. De lär sig också symbolerna i det internationella fonetiska alfabetet som används i engelskan, i syfte att bistå inlärningen av uttalet av ny vokabulär.

2. Beskrivande språk i muntlig produktion, 1,5 högskolepoäng
Studenterna fokuserar på vokabulär och relevanta grammatiska strukturer för att göra en muntlig presentation av beskrivande slag och för att delta i diskussioner om näraliggande ämnen med övriga studenter.

3. Berättande språk i muntlig produktion, 1,5 högskolepoäng
Studenterna fokuserar på vokabulär och relevanta grammatiska strukturer för att göra en muntlig presentation av berättande slag och för att delta i diskussioner om näraliggande ämnen med övriga studenter.

4. Övertygande språk i muntlig produktion, 1,5 högskolepoäng
Studenterna fokuserar på vokabulär och relevanta grammatiska strukturer för att göra en muntlig presentation av övertygande slag och för att delta i diskussioner om näraliggande ämnen med övriga studenter.

5. Muntliga presentationsfärdigheter, 1,5 högskolepoäng
Studenterna bygger vidare på och visar de färdigheter och den vokabulär som förvärvats under moment 1-4 för att producera längre muntliga presentationer och delta i uppföljande diskussioner om andra presentationsämnen med övriga studenter.

Examinationsformer

Kontinuerlig utvärdering av deltagande i de olika gemensamma aktiviteterna samt individuella presentationer. Förmågan att läsa fonetisk skrift bedöms genom ett muntlig och skriftligt prov.

Arbetsformer

Obligatoriska seminarier med gruppdiskussioner, föreläsningar och självstudier. All undervisning sker på engelska.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att erhålla betyget VG för hela kursen, måste studenterna erhålla betyget VG i moment 5 och i minst två andra moment.

Betygsrapportering:
Moment 1: Diskussionsfärdigheter och det fonetiska alfabetet - 1,5 hp
Moment 2: Beskrivande språk i muntlig produktion - 1,5 hp
Moment 3: Berättande språk i muntlig produktion - 1,5 hp
Moment 4: Övertygande språk i muntlig produktion - 1,5 hp
Moment 5: Muntliga presentationsfärdigheter - 1,5 hp

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet samt Engelska 5 (IELTS 5.5). Undantag beviljas från kravet på Svenska 3 och Engelska 6 för grundläggande behörighet

Övrigt

Ersätter EN1124.