Kurs EN1086

Engelsk språkstruktur

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Engelska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avklarad kurs ska studenten kunna:
  • beskriva och förklara grundläggande språkliga strukturer och företeelser (t.ex. ordklasser och satsdelar) i engelskan med hjälp av en grundläggande grammatisk terminologi, samt göra jämförelser med strukturer i andra språk genom att redogöra för likheter och skillnader dem emellan
  • tillämpa sina kunskaper om, och förståelse av, det engelska språkets struktur och dess stilistiska och regionala variationer för att kunna kommunicera skriftligt på idiomatisk engelska
  • självständigt lösa språkliga problem med hjälp av lexikon, grammatikor eller elektroniska källor
  • identifiera grammatiska och stilistiska fel i en egenproducerad text, rätta dessa fel och förklara varför en viss struktur eller ett visst ordval är att föredra i ett visst sammanhang
  • identifiera de vanligaste problemen som inlärare av engelska har samt beskriva och förklara för dessa varför problem uppstår och hur de bäst hanterar dessa problem för att underlätta språkinlärning.
  • visa förståelse för talljudsproduktionens grunder
  • läsa och transkribera ord och meningar med/till fonetisk skrift
  • visa skriftliga språkkunskaper genom att tillämpa grundläggande engelska grammatik- och skrivregler.