Kursplan

Engelsk språkstruktur

Kurskod
EN1086
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Språk
Ämnestillhörighet
Engelska (ENA)
Ämnesgrupp
Engelska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Engelska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd i nämnden för Språk 2012-02-16.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-02-16.
Reviderad
Reviderad 2020-07-02.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2020-07-02.

Mål

Efter avklarad kurs ska studenten kunna:
  • beskriva och förklara grundläggande språkliga strukturer och företeelser (t.ex. ordklasser och satsdelar) i engelskan med hjälp av en grundläggande grammatisk terminologi, samt göra jämförelser med strukturer i andra språk genom att redogöra för likheter och skillnader dem emellan
  • tillämpa sina kunskaper om, och förståelse av, det engelska språkets struktur och dess stilistiska och regionala variationer för att kunna kommunicera skriftligt på idiomatisk engelska
  • självständigt lösa språkliga problem med hjälp av lexikon, grammatikor eller elektroniska källor
  • identifiera grammatiska och stilistiska fel i en egenproducerad text, rätta dessa fel och förklara varför en viss struktur eller ett visst ordval är att föredra i ett visst sammanhang
  • identifiera de vanligaste problemen som inlärare av engelska har samt beskriva och förklara för dessa varför problem uppstår och hur de bäst hanterar dessa problem för att underlätta språkinlärning.
  • visa förståelse för talljudsproduktionens grunder
  • läsa och transkribera ord och meningar med/till fonetisk skrift
  • visa skriftliga språkkunskaper genom att tillämpa grundläggande engelska grammatik- och skrivregler.

Innehåll

Kursen består av tre moment:
Moment 1. Grammatik 5 hp
Momentet behandlar grundläggande delar av den engelska grammatiken med tillämpningsövningar som tar sin utgångspunkt i autentiska texter med olika typer av grammatiska problem.

Moment 2. Fonetik 1 hp
I detta moment studeras principer för engelskt uttal och intonation samt de viktigaste uttals- och intonationsskillnaderna mellan engelska och svenska. Engelskt uttal övas genom praktisk tillämpning av fonetisk skrift.
Moment 3a. Översättning 1,5 hp
Momentet innehåller översättningsövningar mellan svenska och engelska och ett kontrastivt studium av svenskt och engelskt språkbruk.
Moment 3b. Stilistik 1,5 hp
Studenter som inte har svenska som modersmål väljer i stället för översättning ett moment som innehåller övningar i engelsk stilistik och idiomatiska uttryck för att ytterligare stärka den språkliga färdigheten.

Examinationsformer

Examination sker genom skriftlig tentamen. I moment 3a och 3b är även seminarierna betygsgrundande.

Arbetsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarieövningar. All undervisning sker på engelska. I moment 3a och 3b är aktivt deltagande i seminarierna obligatoriskt.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav

  • Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på aktuellt språk, steg 3.
  • Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Övrigt

Ersätter EN1033.