Kurs APG248

Utvärdering och verksamhetsutveckling i förskola och förskoleklass, (inklusive 7,5 hp VFU)

15 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för och analysera olika perspektiv och metoder för att hantera utvärdering och utvecklingsarbete inom förskola och förskoleklass
  • visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den övriga pedagogiska verksamheten i syfte att stimulera varje barns lärande och utveckling i förhållande till lokala förutsättningar och övergripande mål för verksamheten
  • visa förmåga att relatera innehållsmässiga och metodologiska val i kvalitetsarbetet till hållbar utveckling, didaktiska perspektiv och barns olika behov i förhållande till mål för verksamheten i förskola och förskoleklass
  • visa förmåga att på ett konstruktivt och kritiskt sätt använda verktyg och strukturerade underlag för att utvärdera och utveckla förskolans och förskoleklassens verksamhet.