Kursplan

Utvärdering och verksamhetsutveckling i förskola och förskoleklass, (inklusive 7,5 hp VFU)

Kurskod
APG248
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå
Akademi
Institutionen för lärarutbildning
Ämnestillhörighet
Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp
Pedagogik
Utbildningsområde
Undervisningsområdet, 50%
Verksamhetsförlagd utbildning, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1N
Fastställd
Fastställd 2020-02-19.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-08-31.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för och analysera olika perspektiv och metoder för att hantera utvärdering och utvecklingsarbete inom förskola och förskoleklass
  • visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den övriga pedagogiska verksamheten i syfte att stimulera varje barns lärande och utveckling i förhållande till lokala förutsättningar och övergripande mål för verksamheten
  • visa förmåga att relatera innehållsmässiga och metodologiska val i kvalitetsarbetet till hållbar utveckling, didaktiska perspektiv och barns olika behov i förhållande till mål för verksamheten i förskola och förskoleklass
  • visa förmåga att på ett konstruktivt och kritiskt sätt använda verktyg och strukturerade underlag för att utvärdera och utveckla förskolans och förskoleklassens verksamhet.

Innehåll

I kursen studeras teorier och metoder som används för att förstå hur pedagogisk verksamhet kan utvärderas och utvecklas i relation till enskilda didaktiska moment såväl som till en verksamhet i enskild förskola eller förskoleklass. I kursen behandlas också utvecklingsarbete i förskola och förskoleklass i relation till hållbar utveckling.

Under den verksamhetsförlagda delen integreras kursens utbildningsvetenskapliga innehåll med den studerandes egen undervisningspraktik för att ge möjlighet att studera utvärdering och utvecklingsarbete i förskolans och förskoleklassens praktik.

Den studerande tar även ett självständigt helhetsansvar för verksamheten i förskola eller förskoleklass under den verksamhetsförlagda utbildningen.

Examinationsformer

Kursen examineras genom muntliga redovisningar, skriftliga inlämningsuppgifter, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning innefattande bedömning av den studerandes planering, genomförande och utvärdering av den egna pedagogiska verksamheten.

Arbetsformer

Arbetsformer är föreläsningar, seminarier, grupparbete, individuella uppgifter och verksamhetsförlagd utbildning med handledande samtal.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

  • Muntliga och skriftliga redovisningar samt VFU, 15 hp.

Förkunskapskrav

  • Didaktik och ledarskap i förskola och förskoleklass (varav 7,5 hp VFU) 15 hp, Utveckling och lärande i förskola och förskoleklass (varav 7,5 hp VFU) 15 hp samt Sociala relationer, konflikter och makt i förskola och förskoleklass (varav 7,5 hp VFU) 15 hp

Övrigt

Kursen ingår i Förskollärarprogrammet. Kursen motsvarar PG3039.

En studerande som underkänts i mål knutna till kursens verksamhetsförlagda utbildning har rätt att genomgå ytterligare en VFU-period, dock inte fler än två sammanlagt.