Kurs AMC283

Examensarbete för magisterexamen i fysioterapi

15 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Fysioterapi

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • visa fördjupad kunskap och förståelse inom huvudområdet fysioterapi
  • söka, värdera, tolka och syntetisera vetenskapliga publikationer och visa insikt i teorier och begrepp inom valt problemområde
  • självständigt identifiera och formulera problemställning och syfte för en vetenskaplig undersökning, med relevans för fysioterapi och utgående från det aktuella forskningsläget
  • genomföra en forskningsetisk risk/nyttoanalys och motivera denna utifrån forskningsetiska principer
  • genomföra en vetenskaplig undersökning med relevant design, metod och analys samt argumentera för och kritiskt reflektera över val av design, metod och analys i relation till undersökningens syfte
  • analysera och värdera resultat från den vetenskapliga undersökningen i relation till valda metoder och teorier och tidigare forskning samt värdera den kliniska betydelsen av resultat och presentera förslag till vidare forskning
  • försvara eget självständigt arbete samt kritiskt granska och värdera annat examensarbete med avseende på vetenskaplighet, innehåll och struktur samt som opponent leda en kritisk diskussion med respondent.