Kursplan

Examensarbete för magisterexamen i fysioterapi

Kurskod
AMC283
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå
Institution
Institutionen för hälsa och välfärd
Ämnestillhörighet
Medicinsk vetenskap (MCA)
Ämnesgrupp
Medicin
Utbildningsområde
Medicinska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Fysioterapi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1E
Fastställd
Fastställd 2022-06-16.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2022-06-16.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • visa fördjupad kunskap och förståelse inom huvudområdet fysioterapi
 • söka, värdera, tolka och syntetisera vetenskapliga publikationer och visa insikt i teorier och begrepp inom valt problemområde
 • självständigt identifiera och formulera problemställning och syfte för en vetenskaplig undersökning, med relevans för fysioterapi och utgående från det aktuella forskningsläget
 • genomföra en forskningsetisk risk/nyttoanalys och motivera denna utifrån forskningsetiska principer
 • genomföra en vetenskaplig undersökning med relevant design, metod och analys samt argumentera för och kritiskt reflektera över val av design, metod och analys i relation till undersökningens syfte
 • analysera och värdera resultat från den vetenskapliga undersökningen i relation till valda metoder och teorier och tidigare forskning samt värdera den kliniska betydelsen av resultat och presentera förslag till vidare forskning
 • försvara eget självständigt arbete samt kritiskt granska och värdera annat examensarbete med avseende på vetenskaplighet, innehåll och struktur samt som opponent leda en kritisk diskussion med respondent.

Innehåll

I kursen ingår att planera, genomföra och sammanställa en vetenskaplig undersökning inom fysioterapi i enlighet med forskningsprocessens olika delar. I kursen ingår även försvar av examensarbetet samt kritisk granskning av annat examensarbete.

Examinationsformer

 • Examensarbete
 • Seminarium

Arbetsformer

.

Betyg

Som betygsskala används U–G.

Betygsrapportering:
 • Examensarbete och seminarium (15 hp)

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen i fysioterapi eller fysioterapeutexamen om minst 180 hp samt minst 7,5 hp i forskningsmetodik på avancerad nivå

Övrigt

Kursen ingår i Magisterprogram i fysioterapi, 60 högskolepoäng. Kursplanen motsvarar MC3028.
Till stöd för examensarbetet tillhandahålls handledning under det aktuella kurstillfället och enligt de förutsättningar som anges i kurshandboken.
En student har rätt till maximalt fem examinationstillfällen.