Kurs AJP27C

Interkulturella litteraturstudier: Masterexamensarbete

30 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Interkulturella litteraturstudier

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för fördjupade metod- och teorikunskaper och insikter i aktuella forskningsfrågor inom området interkulturella litteraturstudier
  • integrera kunskap och analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser och frågeställningar
  • utifrån en problemställning, självständigt söka, samla, värdera samt kritiskt tolka och analysera relevant information
  • inom givna tidsramar genomföra en självständig litteraturvetenskaplig studie med högt vetenskapligt värde, forskningsanknytning, tydlig metod och teorianknytning, samt argumentation som vilar på kvalificerade textanalyser
  • med hög språklig kommunikationsförmåga, skriftligt såväl som muntligt presentera och argumentera för egna resultat liksom för den kunskap och argumentation som ligger till grund för dessa slutsatser
  • kritiskt analysera och diskutera andras vetenskapliga arbeten, genom att ge konstruktiv respons.