Kursplan

Interkulturella litteraturstudier: Masterexamensarbete

Kurskod
AJP27C
Poäng
30 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Japanska (JAA)
Ämnesgrupp
Japanska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Interkulturella litteraturstudier1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A2E
Fastställd
Fastställd 2021-11-09.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-11-09.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för fördjupade metod- och teorikunskaper och insikter i aktuella forskningsfrågor inom området interkulturella litteraturstudier
  • integrera kunskap och analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser och frågeställningar
  • utifrån en problemställning, självständigt söka, samla, värdera samt kritiskt tolka och analysera relevant information
  • inom givna tidsramar genomföra en självständig litteraturvetenskaplig studie med högt vetenskapligt värde, forskningsanknytning, tydlig metod och teorianknytning, samt argumentation som vilar på kvalificerade textanalyser
  • med hög språklig kommunikationsförmåga, skriftligt såväl som muntligt presentera och argumentera för egna resultat liksom för den kunskap och argumentation som ligger till grund för dessa slutsatser
  • kritiskt analysera och diskutera andras vetenskapliga arbeten, genom att ge konstruktiv respons.

Innehåll

I kursen genomförs en självständig litteraturvetenskaplig studie inom ett avgränsat problemområde med relevans för interkulturella perspektiv. Studien presenteras i form av en vetenskaplig uppsats. Den skrivs på engelska och ska ha ett omfång på omkring 30 000 ord. Under kursens gång ges den studerande också tillfälle att presentera detta arbete vid ett högre forskningsseminarium.

Examinationsformer

Kursen examineras skriftligt, genom färdigställandet av en vetenskaplig uppsats, och muntligt, genom ventilering av den egna uppsatsen och opposition på en av de andra studenternas uppsatser.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av seminarier och obligatorisk handledning. Undervisningsspråket är engelska.

Betyg

Som betygsskala används A–F.

Förkunskapskrav

  • 90 hp på avancerad nivå, varav 30 hp inom huvudområdet Interkulturella litteraturstudier