Utbildningsplan

Specialistsjuksköterska med inriktning demensvård60 högskolepoäng

Programkod
VSADA
Programansvarig
Gabriella Engström
Fastställd
Fastställd av prefekt för institutionen för hälsa och välfärd 2023-01-09.
Gäller fr.o.m. HT 2022.

1. Programmets mål

1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 9 §:

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. 

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

Specialistsjuksköterskeexamen
För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska.


Kunskap och förståelse
För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning ska studenten
- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen och,
- visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet.


Färdighet och förmåga
För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning ska studenten
- visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patienten och närstående identifiera vårdbehov och upprätta omvårdnadsplan,
- visa förmåga att leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder
- visa fördjupad förmåga att initiera genomföra och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande arbete,
- visa förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer
- visa förmåga att medverka vid och självständigt utföra undersökningar och behandlingar inklusive vård i livets slutskede och,
- visa vårdpedagogisk förmåga.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning ska studenten
- visa självkännedom och empatisk förmåga,
- visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående och,
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.


För specialistsjuksköterskeexamen med en viss annan inriktning ska studenten också kunna:

- visa förmåga att självständigt observera, bedöma och utvärdera vårdbehov, habilitering och rehabilitering hos patienter inom specialiseringens särskilda område,
- visa förmåga att självständigt planera, genomföra och utvärdera åtgärder som behövs vid lika sjukdomstillstånd för att främja hälsan samt förebygga uppkomsten av sjukdom och
sjukdomskomplikationer inom specialiseringens särskilda område,
- visa förmåga att ansvara för undersökningar och behandlingar inom specialiseringens särskilda område, och
- visa förmåga att tillämpa sina specialistkunskaper samt färdigheter under vårdsituationer och mot målgrupper som är särskilt relevanta för specialiseringens särskilda område.

Magisterexamen
 
För magisterexamen ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
- visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

1.3 Utbildningsprogrammets mål

Studenten skall även kunna:
- visa förmåga att ur ett nationellt och internationellt perspektiv värdera och tillämpa kunskaper i personcentrerad omvårdnad gällande personer med demens och med beaktande av deras livsvärld och resurser,
- visa fördjupade kunskaper om och förmåga att tillämpa evidensbaserad vård samt ledarskap med fokus på förbättringsarbete och tvärprofessionell teamsamverkan inom demensvård,
- visa förmåga att ur ett nationellt och internationellt perspektiv värdera och tillämpa kunskaper om hållbar utveckling i relation till vården av personer med demens, och
- visa förmåga att värdera och tillämpa ett etiskt förhållningssätt i mötet med personer med demens och deras anhöriga i relation till värdighet, integritet, självbestämmande och välbefinnande.

2. Huvudsaklig uppläggning

Utbildningsprogrammet är utformat för att ge en fördjupning inom huvudområdet omvårdnad med inriktning mot personer med demenssjukdom, personcentrerad omvårdnad samt implementering av evidensbaserade arbetssätt.


År 1: Innefattar den teoretiska grunden för personcentrerad omvårdnad samt en fördjupning i omvårdnadsåtgärder och bemötandestrategier från ett personcentrerat förhållningssätt, där samverkan med närstående och personens livsvärld och resurser utgör grunder. Första året av programmet innefattar även en fördjupning i demenssjukdomar, diagnostisering samt farmakologisk behandling samt nutritions- och ätandeproblem. 


År 2: Under den verksamhetsförlagda utbildningen tillägnas kunskaper och färdigheter för evidensbaserad vård med fokus på att leda kvalitetsarbete utifrån specialistsjuksköterskans profession och forskningsfält. Utifrån fokus på omvårdnad av personer med demens utvecklar studenterna en projektplan som underlag till examensarbetet där studenten får tillämpa forskningsmetoder samt genomföra och sammanställa en vetenskaplig undersökning.

3. Programmets kurser

Samtliga kurser tillhör huvudområdet omvårdnad och ges på avancerad nivå.


Programmets kurser presenteras årsvis. Den inbördes ordningen mellan kurser kan variera inom under året.

År 1
Personcentrerad vård av personer med demens, 7,5 hp
Demenssjukdomar, diagnostik och behandling ur ett omvårdnadsperspektiv, 7,5 hp
Vård och omsorg för personer med demens, 7,5 hp
Nutrition och ätande 7,5 hp


År 2
Att vårda personer med demens, VFU, 7,5 hp
Evidensbaserad vård och ledarskap, 7.5 hp
Examensarbete i omvårdnad – demensvård, 15 hp


4. Examensbenämning

Specialistsjuksköterskeexamen – inriktning demensvård (Postgraduate Diploma in Specialist Nursing –Dementia Care) samt Filosofie magisterexamen, huvudområde: Omvårdnad (Degree of Master of Science, 60 credits, Main Field of Study: Nursing)

5. Behörighetskrav

  • Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen eller sjuksköterskeexamen om minst 180 hp med minst 90 hp inom ämnet omvårdnadsvetenskap/vårdvetenskap varav 15 hp utgörs av ett examensarbete

6. Summary in English

After completing the programme the student must:
- Demonstrate the ability to, in a national and international perspective evaluate and apply knowledge of person-centered care regarding persons with dementia concerning their life-world, and their resources,
- demonstrate in-depth knowledge of evidence-based care and management with focus on improvement in the nursing profession in dementia care and in interdisciplinary collaboration,
- demonstrate the ability to, in a national and international perspective evaluate and apply knowledge of sustainable development in relation to nursing in the care for persons with dementia,
- demonstrate the ability to evaluate and apply an ethical approach in the care for persons with dementia in encountering individuals in relation to dignity, privacy, self-determination and well-being.

7. Övrigt

Utbildningsprogrammet bedrivs i en nätbaserad lärmiljö där olika tekniska stöd skapar gynnsamma förutsättningar för möte mellan studenter och lärare. Studierna bedrivs genom nätbaserade träffar och verksamhetsförlagd utbildning.

Möjlighet finns att efter godkännande av programledning genomföra delar av studierna vid ett lärosäte utomlands.