Utbildningsplan

Magisterprogram i fysioterapi60 högskolepoäng

Programkod
VMFYA
Programansvarig
Tony Bohman
Fastställd
Fastställd i Områdesnämnden Vård och omsorg 2021-12-14.
Gäller fr.o.m. HT 2022.

1. Programmets mål

1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 9 §:

Utbildning på avancerad nivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. 

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

Kunskap och förståelse
För magisterexamen skall studenten:
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För magisterexamen skall studenten:
- visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen skall studenten:
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

1.3 Utbildningsprogrammets mål

Efter avslutad utbildning skall studenten:
- visa fördjupade kunskaper inom området smärta och smärtbehandling, innefattande fysiologiska förklaringsmodeller, psykiska, sociala och kulturella aspekter på smärta och smärtupplevelse samt en överblick över evidensbaserade behandlingsalternativ vid smärta,
- visa fördjupade kunskaper om människan i rörelse, innefattande kroppens anpassning till fysisk aktivitet, inaktivitet och olika typer av träningsstimuli och på vilket sätt fysisk aktivitet påverkar hälsoläget på både individ- och befolkningsnivå,
- visa förmåga att använda denna kunskap och, genom att söka och kritiskt granska vetenskapligt grundad information, utforma interventioner i syfte att utveckla, underhålla och återställa hälsa, förebygga sjukdom och lindra smärta,
- visa fördjupad kunskap om metoder för kunskapsöverföring av vetenskaplig evidens till praktik, och 
- visa insikt om betydelsen av att arbeta för en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.

2. Huvudsaklig uppläggning

Magisterprogrammet är utformat för att ge en fördjupning inom huvudområdet fysioterapi med inriktning mot smärta och smärtbehandling, fysisk aktivitet i prevention och behandling samt implementering av evidensbaserade arbetssätt. Programmet innehåller fyra kurser och genomförs som deltidsstudier som till stor del är nätbaserade med ett par obligatoriska fysiska sammankomster på studieorten under varje kurs. Programmets första kurs finns med tre olika inriktningar som till största delen har samma innehåll men där fördjupning sker mot antingen smärta och hållbar utveckling, klinisk bedömning vid smärta eller sensorisk smärtbehandling. Vilken inriktning som ges kan variera mellan olika år. Kurs 2 är en fördjupning inom fysisk aktivitet som prevention och behandling. Programmet avslutas med att studenterna i kurs 3 utvecklar en projektplan (kurs 3) som underlag till ett självständigt arbete (examensarbete, kurs 4) där studenten får tillämpa forskningsmetoder samt planera, genomföra och sammanställa en vetenskaplig undersökning.

3. Programmets kurser

I programmet ingår fyra kurser. Första terminens kurs finns med tre olika inriktningar, vilken inriktning som ges kan variera mellan olika år. Samtliga kurser är på avancerad nivå och tillhör huvudområdet fysioterapi.

Kurs 1
Fysioterapi med fokus på smärta och hållbar utveckling, 15 hp
eller
Smärta i den kliniska vardagen, 15 hp
eller
Smärta och sensorisk behandling, 15 hp

Kurs 2
Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling, 15 hp

Kurs 3
Evidensbaserat arbetssätt och forskningsmetodik inom fysioterapi, 15 hp

Kurs 4
Examensarbete för magisterexamen i fysioterapi, 15 hp

4. Examensbenämning

Filosofie magisterexamen, huvudområde Fysioterapi. (Degree of Master of Science (60 credits), Main Field of Study: Physiotherapy). 

5. Behörighetskrav

  • Kandidatexamen i fysioterapi eller fysioterapeutexamen om minst 180 hp

6. Summary in English

After completing the programme, the student shall be able to:
- demonstrate advanced knowledge in the field of pain and pain management, including physiological explanations behind pain, psychological, social and cultural aspects of pain and pain perception, and an overview of evidence-based treatment for pain,
- demonstrate advanced knowledge of the human body in motion, including the body‘s adaptation to physical activity, inactivity and different types of training stimuli, and the way in which physical activity affects the health status at the level of both the individual and the population at large,
- demonstrate an ability to use such knowledge and, by searching and critically examining science-based information, design interventions to develop, maintain and restore health, prevent disease and relieve pain,
- demonstrate advanced knowledge concerning methods for the transfer of scientific knowledge into clinical practice, and
- show awareness of the significance of promoting sustainable development to insure a sound and healthy environment, economic and social welfare, and justice for present and future generations.

7. Övrigt

Utbildningsprogrammet bedrivs i en nätbaserad lärmiljö där olika nätverktyg skapar gynnsamma förutsättningar för möte mellan studenter och lärare. Studierna bedrivs genom nätbaserade träffar, campusträffar och egen klinisk färdighetsträning.

Möjlighet finns att efter godkännande av programansvarig genomföra delar av studierna vid ett lärosäte utomlands.