Utbildningsplan

Upplevelseproduktion – Friluftsliv, idrott och hälsa, 180 högskolepoäng180 högskolepoäng

Programkod
VFIHG
Programansvarig
Marit Nybelius Stub
Fastställd
Fastställd av Utbildnings- och Forskningsnämnden 2020-11-19.
Gäller fr.o.m. HT 2021.
Reviderad
Reviderad 2022-12-07.
Revideringen är giltig fr.o.m. HT 2022.

1. Programmets mål

1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 §:

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas
– förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
– förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
– beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper
och färdigheter, utveckla förmåga att
– söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
– följa kunskapsutvecklingen, och
– utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
–  visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om  områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.
Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
–  visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
–  visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
–  visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
–  visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
 – visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
–  visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
–  visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens

1.3 Utbildningsprogrammets mål

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen ska studenten kunna
– visa bred och djup kunskap om upplevelsesektorn med inriktning mot  friluftsliv, idrott och hälsa utifrån olika vetenskapliga perspektiv,
– visa kunskap om friluftsliv idrott och hälsas roll i samhället utifrån ett regionalt, nationellt och internationellt perspektiv,
– visa förståelse för villkor och praktiker för företag inom upplevelsesektorn vid utveckling av upplevelser och aktiviteter,
– visa förståelse för upplevelsesektorns roll i samhället såväl lokalt som globalt. 
 
Färdigheter och förmåga
För kandidatexamen ska studenten
–  utifrån ett vetenskapligt perspektiv kunna identifiera och analysera möjligheter för olika aktörer inom upplevelsesektorn, och driva utvecklingsarbete,  
–  ha förmåga att kommunicera fysisk aktivitet samt idrotts- och hälsovetenskaplig kunskap på individ, grupp- och samhällsnivå,
–  kunna utveckla och bedriva hållbara och etiskt försvarbara upplevelser och aktiviteter.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen ska studenten kunna
– förhålla sig kritiskt till frågor rörande fenomenet upplevelse med inriktning på friluftsliv, idrott och hälsa,
– uppmärksamma framtida forskningsbehov och möjligheter till ett livslångt lärande för olika aktörer inom upplevelsesektorn med inriktning mot friluftsliv, idrott och hälsa.

2. Huvudsaklig uppläggning

Programmet för upplevelseproduktion- Friluftsliv, idrott och hälsa syftar till att förbereda studenterna för att självständigt och kritiskt kunna arbeta med planering och aktiv genomförande/utveckling utifrån hållbarhet och ekonomiska aspekter inom upplevelsesektorn med inriktning på friluftsliv, idrott och hälsa. Studenten ska även kunna förhålla sig kritisk till upplevelsesektorn som bransch och som ett samhällsfenomen. Upplevelseproduktion med inriktning på friluftsliv, idrott och hälsa är en gren inom turism som kräver kunskaper inom framförallt Idrott- och hälsovetenskap, Turismvetenskap och Entreprenörskap. Utbildningen är därför uppbyggd i ett nära samarbete mellan dessa ämnen på Högskolan Dalarna och med näringslivet/branschen för att studenterna efter avslutad utbildning ska kunna arbeta med upplevelseproduktion som egenföretagare eller anställd. Programmet är upplagt så att varje termin bidrar till en fördjupning och/eller breddning i förhållande till huvudområdet Idrott- och hälsovetenskap och kurserna i turismvetenskap bygger på varandra för kontinuerlig progression. Då upplevelsebranschen är internationell kommer några av kurserna att vara på engelska. 

Den första terminen innehåller grundläggande kurser inom Idrott- och hälsovetenskap och Turismvetenskap med inriktning på hur samhälle, individ och näringsliv samspelar och har olika roller inom upplevelsesektorn som bransch och som samhällsfenomen. Den första terminen finns även en grundläggande metodkurs. 

Den andra terminen bidrar till fördjupning inom turismvetenskap inom området destinationsutveckling och utveckling av produkter och tjänster som innehåller vissa praktiska moment. I terminen ingår även en kurs inom ekonomi .

Den tredje terminen blir en fördjupning i Idrott- och hälsovetenskap genom en kurs i psykologi med inriktning på motivation och krishantering och även fördjupning inom Turismvetenskap. Under terminen läses även företagsekonomiska kurser och kurser inom entreprenörskap.

Termin fyra och framåt fokuserar på att studenterna både ska vara anställningsbara på en bred marknad och ha specialkompetenser. Inför färde terminen ska därför studenten välja kurser fritt eller genomföra en utlandstermin. 

Termin fem kan studenten välja mellan att läsa en kurs inom idrottspsykologi eller en kurs inom journalistik och PR inriktad mot idrottsområdet. I terminen ingår även kurs som behandlar personalansvar och juridik. Det finns dessutom en kurs i vetenskaplig metod som förberedelse inför kommande kurser och examensarbete. Samarbetet mellan utbildningen och branschen tätnar ytterligare termin fem då studenterna ska genomföra ett projekt i samarbete med en arbetsplats inom upplevelsesektorn. 
 
Sista terminen består av examensarbete inom Idrotts- och hälsovetenskap, verksamhetsförlagt projekt och en kurs inom media och kommunikation med fokus på både på intern och extern kommunikation.

3. Programmets kurser

Angivna kurser ingår i huvudområdet Idrotts- och hälsovetenskap.

Termin 1

 •  Tränarskap, idrott, friluftsliv och hälsa i samhället (Idrott- och hälsovetenskap) 7,5 hp
 •  Turismens principer och praktiker (Turismvetenskap) 7,5 hp
 •  Grundläggande vetenskaplig metod (Idrott- och hälsovetenskap) 7,5 hp
 •  Grundläggande upplevelseproduktion (Idrott- och hälsovetenskap) 7,5 hp

Termin 2

 • Turismmarknadsföring (Företagsekonomi) 7,5 hp
 • Turism och samhället (Turismvetenskap) 7,5 hp
 • Internationella evenemang och festivaler (Turismvetenskap) 7,5 hp
 • Ekonomistyrning, grundläggande (Företagsekonomi) 7,5 hp

 Termin 3

 •  Motivation och kris (Idrott- och hälsovetenskap) 7,5 hp
 • Resurser och produkter för turism (Turismvetenskap) 7,5 hp
 • Innovation A (Entreprenörskap och Innovationsteknik) 7,5 hp
 • Naturbaserad turism (Turismvetenskap) 7,5 hp

Termin 4

 • Valfria kurser 30 hp
  Eller
 • 30 hp utlandsstudier

Termin 5

 •  Valbar kurs inom Idrott- och hälsovetenskap:
  - Journalistik och skriftlig PR inom idrottsområdet 7,5 hp eller Sportjournalistik och PR 7,5 hp (from HT -23)
  - Idrottspsykologi- mentala processer och gruppdynamik 7,5 hp
 • Personalansvar, juridik och arbetsrätt inom området för friluftsliv, idrott och hälsa (Idrott och hälsovetenskap) 7,5 hp
 • Kvalitativ och kvantitativ vetenskaplig metod (Idrott- och hälsovetenskap) 7,5 hp
 • Projektarbete outdoor (Idrott- och hälsovetenskap) 7,5 hp

Termin 6

 • Verksamhetsförlagt projekt (Idrott- och hälsovetenskap) 7,5 hp
 • Medier och kommunikation inom hälsa och idrott (Idrott- och hälsovetenskap) 7,5 hp
 • Examensarbete (Idrott- och hälsovetenskap), 15hp
 •  

4. Examensbenämning

Filosofie kandidatexamen, huvudområde: Idrott- och hälsovetenskap (Degree of Bachelor of Science, Main field of study: Sport and Health Sciences)

5. Behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet samt Engelska 6

6. Summary in English

On completion of the programme, the student will be able to:

Knowledge and understanding
–  demonstrate broad and deep knowledge about the experience industry with a specialisation in outdoor life, sport and health from various scientific perspectives.
–  demonstrate knowledge about the role of outdoor life, sport and health within society from a regional, national and international perspective.
–  demonstrate understanding of the conditions for and practices of companies within the experience industry in the development of experiences and activities.
–  demonstrate an understanding of the role that the experience industry plays within society both locally and globally.

Competence and skills
–  from a scientific perspective, identify and analyse opportunities for various stakeholders within the experience industry and work with development.
– communicate knowledge about physical activity and sport and health sciences at the level of the individual, group and society.
– develop and offer sustainable and ethically defensible experiences and activities.

Judgement and approach
– critically evaluate issues concerning the phenomenon “experience” with a specialisation in outdoor life, sport and health.
–  identify future research needs and opportunities for lifelong learning for various stakeholders within the experience industry with a specialisation in outdoor life, sport and health.

7. Övrigt

Utbildningsprogrammets namn kan på begäran synliggöras i examensbeviset, om studenten har godkänts i de 150 hp i kurser som skrivs fram i utbildningsplanen exklusive den valfria terminen.

Fr o m HT 2022 ges kursen Grundläggande upplevelseproduktion, 7,5 hp termin 1. Kursens tidigare titel Prestation, hälsa, ledar- och tränarskap, 7,5 hp.
Fr o m HT 2022 ges kursen Turismens principer och praktiker, 7,5 hp termin 1. Kursens tidigare titel Turismteori och praxis, 7,5 hp.
Fr o m HT 2022 ges kursen Naturbaserad turism, 7,5 hp termin 3. Kursens tidigare titel Naturturism, 7,5 hp. (Kursen ges för första gången HT22.)