Utbildningsplan

International Tourism Management180 högskolepoäng

Programkod
STMGG
Programansvarig
David Scott
Fastställd
Fastställd av Utbildnings- och Forskningsnämnden 2017-11-15.
Gäller fr.o.m. HT 2017.
Reviderad
Reviderad 2023-03-17.
Revideringen är giltig fr.o.m. VT 2023.

1. Programmets mål

1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 §:

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas
– förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
– förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
– beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper
och färdigheter, utveckla förmåga att
– söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
– följa kunskapsutvecklingen, och
– utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

Kunskap och förståelse

För kandidatexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

För kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

1.3 Utbildningsprogrammets mål

Programmet International Tourism Management syftar till att förbereda studenterna för att ha tillräcklig kunskap och förståelse för att självständigt och kritiskt kunna arbeta med planering, utveckling och ekonomiska aspekter inom turism och destinationsutveckling.

Efter fullgjord utbildning ska studenten kunna:

Programmet syftar till att förbereda studenterna för att förstå och kritiskt förhålla sig till turismen som en bransch och som ett samhällsfenomen. Studenterna ska efter att ha genomgått programmet kunna arbeta självständigt och reflekterat med frågor som rör sociala, kulturella och ekonomiska (management) aspekter av turism och destinationsutveckling.

Efter avslutat program ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- Redogöra för kunskap och förståelse om turism och destinationsutveckling från olika vetenskapliga perspektiv.
- Redogöra för turismens roll i samhället från ett regional, nationellt och internationellt perspektiv.
- Visa på förståelse för villkor och praktiker inom utveckling av evenemang, upplevelser och besöksnäringsföretag.

Färdigheter och förmåga
- Identifiera och analysera turismnäringens specifika problem
- Använda kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder för att samla in och bearbeta data för välgrundade beslutsunderlag
- Kritiskt förhålla sig till och ta sig an turismrelaterade fenomen, frågeställningar för att både kunna erbjuda lösningar och identifiera möjligheter för olika aktörer inom turismnäringen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Praktisera hållbar och etiskt försvarbar turism.
- Redogöra för insikter kring turismens roll i samhället, globaliseringsprocesser och utveckling inklusive frågor rörande hållbarhet och klimatförändringar.
- Uppmärksamma framtida forskningsbehov och möjligheter till ett livslångt lärande för olika aktörer inom turismnäringen och för enskilda individer.

2. Huvudsaklig uppläggning

Programmet International Tourism Management leder till en kandidatexamen i Turismvetenskap efter fullgjort program.

Varje termin har fokus på olika teman, relevanta för att uppnå programmets mål. De tematiska terminerna fokuserar på:

Termin 1: Introduktion till turismvetenskap och företagsekonomi
Termin 2: Introduktion till företagsekonomi, nationalekonomi och turismvetenskap
Termin 3: Destinationsutveckling och utveckling av produkter och tjänster
Termin 4: Utlandsstudier vid ett partneruniversitet
Termin 5 Forskningsmetoder och projektarbete
Termin 6 Evenemangsstudier och forskningsbaserade specialintressen inom turism samt uppsats

Programmets huvudområde för utbildningen är turismvetenskap. Programmet är upplagt så att varje termin bidrar till en fördjupning och/eller breddning i förhållande till huvudområdet och kurserna i turismvetenskap bygger på varandra för kontinuerlig progression mot ett mer avancerat innehåll och därmed bygger progressionen i huvudområdet på att kurserna avklaras i ordningsföljd. Förkunskaperna regleras i respektive kursplan.

Den första terminen introducerar principerna och praktikerna för turismnäringen och turismforskningen samt lyfter fram turismens betydelse för lokal, regional och internationell utveckling. Förutom turismvetenskap så läses företagsekonomiska kurser som introducerar studenterna i företagsvärlden och näringslivet. Detta för att studenterna ska få en förståelse för hur samhälle och näringsliv samspelar och har olika roller inom turismen som bransch och som samhällsfenomen.

Under den andra terminen introduceras studenterna till turismens roll i samhället och evenemangs och festivalers roll undersöks särskilt. Nyckelkurser inom företagsekonomi och nationalekonomi bidrar till en breddad förståelse för turismbranschens aktörer och för ekonomiska aspekter av turismföretagande och näringsliv. Den tredje terminen bidrar till fördjupning inom turismvetenskap inom området destinationsutveckling och utveckling av produkter och tjänster som innehåller visa praktiska moment. En viktig del av detta är att få fördjupad förståelse för turismen som upplevelseproduktion. Den fjärde terminen erbjuder möjligheter till utlandsstudier för att bidra till programmets internationella prägel och stärka studenternas interkulturella förståelse. Som ett alternativ, för de som vill kan valfria kurser väljas för att bredda studenternas kunskaper inom valfritt område. 

Termin fem har fokus på att utveckla studenternas förmåga inom forskningsmetoder och projektarbete. En praktisk kurs ska läsas som involverar kontakt med näringsliv och organisationer utanför högskolan och för de som vill kan detta genomföras i form av praktik. Den sjätte terminen innebär en forskningsbaserad och specialiserad fördjupning inom evenemangsstudier samt inom ytterligare ett specialområde inom turismvetenskap inom vilket aktuell forskning bedrivs vid högskolan. Programmet avslutas med ett examensarbete där studenterna planerar, genomför och rapporterar ett självständigt arbete som förenar de kunskaper, förmågor och färdigheter som de förvärvat under programmets gång.

Kurserna kombinerar föreläsningar, seminarier och kontakt med näringslivets aktörer genom gästföreläsningar, studiebesök, projektarbete samt praktiska moment i kurser. Examinationen genomförs genom utvärdering av grupparbeten och individuella arbeten, deltagande vid seminarier samt genom skriftliga examinationer/tentamina.

3. Programmets kurser

År 1
Turismens principer och praktiker, 7,5 hp (Turismvetenskap)
Organisationsteori, 7,5 hp (Företagsekonomi)
Samhällsvetenskaplig forskningsmetod, 7,5 hp (Turismvetenskap)
Internationell ekonomi, , 7,5 hp (Nationalekonomi)
Grundläggande ekonomistyrning, 7,5 hp (Företagsekonomi)
Turism och samhälle, 7,5 hp (Turismvetenskap)
Festival och Event Management, 7,5 hp (Turismvetenskap)
Turismmarknadsföring, 7,5 hp (Företagsekonomi)

År 2
Resurser och produkter för turism, 7,5 hp (Turismvetenskap)
Management och marknadsföring av upplevelser, 7,5 hp (Turismvetenskap)
Hållbar destinationsplanering och utveckling, 15 hp (Turismvetenskap)
Turismstudier utomlands, 30 hp, (eller valfria kurser, 30 poäng)

År 3
Kvalitativa forskningsmetoder, 7,5 hp (Turismvetenskap)
Kvantitativa forskningsmetoder, 7,5 hp (Turismvetenskap)
Projektarbete, 15 hp (Turismvetenskap)
Eventstudier, 7.5 hp (Turismvetenskap)
Fokusområden inom turism, 7.5 hp (Turismvetenskap)
Examensarbete för kandidatexamen i turismvetenskap, 15 hp, (Turismvetenskap)

 

4. Examensbenämning

Filosofie kandidatexamen, huvudområde: Turismvetenskap (Degree of Bachelor of Science, Main Field of Study: Tourism Studies

5. Behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c, Engelska 6, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet

6. Summary in English

The tourism program aims to prepare students to have enough knowledge and understanding to be able to independently and critically work with planning, development and economically related issues within tourism and destination development.

After completed the programme the student should be able to:

Knowledge and understanding
- Demonstrate knowledge and understanding of tourism and destination development from different disciplinary perspectives.
- Demonstrate knowledge and understanding of the role of tourism in society from a regional, national and international perspective.
- Articulate an understanding of the core business practices required by tourism enterprises.

Competence and skills
- Identify issues that are specific to the tourism industry.
- Demonstrate an ability to make use of quantitative and qualitative research methods in order to gather data that allow for informed decision-making.
- Engage critically with tourism phenomena and issues in order to both provide solutions and recognise opportunities for tourism stakeholders.

Judgement and approach
- Practise sustainable and ethical tourism.
- Provide insights into the role tourism plays in society and into processes of globalisation and development, including issues such as sustainability and climate change.
- Demonstrate an ability to recognise and implement future research and life-long learning for tourism stakeholders and individuals.

7. Övrigt

Utbildningsprogrammets namn kan på begäran synliggöras i examensbeviset, om studenten godkänts i minst 150 hp av de kurser som utbildningsplanen omfattar. I dessa 150 hp måste
Turismvetenskaplig teori och metod, 15 hp samt Examensarbete för kandidatexamen i turismvetenskap, 15 hp ingå.