Utbildningsplan

International Tourism Management180 högskolepoäng

Programkod
SITMG
Programansvarig
David Scott
Fastställd
Fastställd av Utbildnings- och Forskningsnämnden 2016-12-19.
Gäller fr.o.m. HT .

1. Programmets mål

1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 §:

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas
– förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
– förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
– beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper
och färdigheter, utveckla förmåga att
– söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
– följa kunskapsutvecklingen, och
– utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

Kunskap och förståelse

För kandidatexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

För kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

 

1.3 Utbildningsprogrammets mål

Turismprogrammet syftar till att förbereda studenterna för att ha tillräcklig kunskap och förståelse för att självständigt och kritiskt kunna arbeta med planering, utveckling och ekonomiska aspekter inom turism och destinationsutveckling.

Efter fullgjord utbildning ska studenten kunna:


Kunskap och förståelse

- redogöra för turism, resande och destinationsplanering och utveckling ur olika ämnesteoretiska perspektiv
- visa kunskap om turismen som samhällsfenomen ur ett nationellt och internationellt perspektiv
- visa insikt om företagsekonomi, marknadsföring och nationalekonomi och dess tillämpning för turism och destinationsutveckling

Färdighet och förmåga

- genomföra och presentera resultatet av destinationsutvecklingsanalyser 
- utföra spatiala analyser med hjälp av GIS (geografiska informationssystem)
- göra en affärsplan för en organisation
- göra marknadsanalyser med hjälp av kvalitativa och kvantitativa metoder
- bedöma alternativa kostnader för en destination

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga att självständigt välja lämpliga teorier och metoder för att kunna analysera olika problem inom destinationsutveckling
- visa insikt om relationen mellan turism, samhället, globaliseringsprocessen och den ekonomiska utvecklingen
- identifiera områden där ytterligare forskning och utveckling av ny kunskap inom turism behövs


 

2. Huvudsaklig uppläggning

International Tourism Managemet programmet är ett brett utbildningsprogram som leder till en kandidatexamen i turismvetenskap efter fullgjorda tre års heltidsstudier.

Varje termin har ett specifikt fokus, relevant för syftet med programmet. De tematiska terminerna är följande:
Termin 1  introduktion till turism och destinationsutveckling
Termin 2  management av turism
Termin 3  statistik och turismanalys
Termin 4  destinationsplanering och utveckling
Termin 5 valbara kurser eller utbytes studier vid något av våra parteruniversitet
Termin 6  forskningsmetodik för turism samt uppsats
Programmet bygger på det akademiska ämnet turismvetenskap. Progressionen i programmet säkerställs genom att nivån på kurserna ökar på programmet men också genom ett krav på avklarade studiepoäng för att bli uppflyttningsbar till nästa år på programmet.

Den första terminen introducerar turismens roll i samhället, förhållandena mellan olika grupper i samhället som har ansvar för planering och destinationsutveckling. Dessutom behandlas grunderna till samhällsekonomi och ekonomisk geografi. På andra terminen behandlas managementfrågor inom turism, turismekonomi, företagsekonomi och marknadsföring. Termin tre har ett särskilt fokus på metodkunskaper vilka hjälper studenterna att kombinera tidigare förärvda teoretiska kunskaper i turism med analytiska verktyg så som dataanalys och geografiska informationssystem (GIS). GIS används för att göra rumsliga beskrivningar och analyser inklusive marknadsanalyser. Termin fyra vidareutvecklar kunskaper inom turismvetenskap mot produktutveckling, service management och hållbar destinationsplanering där fokus ligger på praktiska tillämpningar och förberedelser till utvecklingsarbete inom privata turistföretag eller offentliga verksamheter.

Termin fem ger möjlighet till fördjupade studier vid ett av Högskolans Dalarna partneruniversitet. Studenten själv ansvarar för att hitta relevanta kurser inom ett område för att bredda sina kunskaper och ett internationellt perspektiv. Studenter som inte väljer att åka på utbyte väljer kurser ur det aktuella kursutbudet vid Högskolan Dalarna. Den avslutande sjätte terminen på programmet ger möjlighet till fördjupning av teoretiska och metodologiska kunskaper inom turismvetenskap. Fokus ligger på självständigt arbete och att tillämpa forskningsmetoder på aktuella forskningsfrågor rörande turismutveckling. Studierna avslutas genom att skriva ett examensarbete.

Kurserna kombinerar föreläsningar, seminarier och kontakt med turismnäringen genom gästföreläsare, studiebesök, grupparbeten eller arbete med ett konkret fall. Examination utförs genom skriftlig examen, seminarer eller deltagande i grupparbete.

 

3. Programmets kurser

Kurserna i programmets sista termin är placerade på grundnivå 2 samt kursen Service Management.
Övriga kurser grundnivå 1


År 1
Introduktion till turism och destinationsutveckling, 15 hp (Turismvetenskap)
Turism och samhälle, 7,5 hp (Turismvetenskap)
Rumsliga och samhällsekonomiska aspekter av turism, 7,5 hp (Turismvetenskap)

Grundläggande ekonomistyrning, 7,5 hp (Företagsekonomi)
Turismmarknadsföring, 7,5 hp (Företagsekonomi)
Organisationsteori, 7,5 hp (Företagsekonomi)
Turismekonomi I, 7,5 hp (Nationalekonomi)

År 2
Introduktion till GIS, 7,5 hp (Turismvetenskap)
Dataanalys och statistik, 7,5 hp (Statistik)
Marknadsanalys genom GIS, 15 hp (Turismvetenskap)
Resurser och produkter för turism 7,5 hp (Turismvetenskap)
Service Management, 7,5 hp (Turismvetenskap)
Hållbar destinationsplanering och utveckling, 15 hp (Turismvetenskap)

År 3 - Termin 1
Valfria kurser, 30 hp

År 3 - Termin 2
Turismvetenskaplig teori och metod, 15 hp (Turismvetenskap)
Examensarbete för kandidatexamen i turismvetenskap, 15 hp (Turismvetenskap) 

 

4. Examensbenämning

Filosofie kandidatexamen, huvudområde: Turismvetenskap (Degree of Bachelor of Science, Main Field of Study: Tourism Studies

5. Behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c, Engelska 6, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet

6. Summary in English

The tourism program aims to prepare students to have enough knowledge and understanding to be able to independently and critically work with planning, development and economically related issues within tourism and destination development.

After completed the programme the student should be able to:

Knowledge and understanding
- demonstrate knowledge and understanding of tourism, travel and destination planning and development from different disciplinary perspectives
- demonstrate knowledge of the role of tourism in society in national and international perspective
- demonstrate an insight in business administration, marketing and economics and its relevance to tourism and destination development.

Skills and abilities
- perform and communicate destination development analyses. 
- perform spatial analyses using GIS
- establishing a business plan for an organisation  
- realize market analyses using quantitative and qualitative methods
- calculate opportunity costs for developing a destination

 

Judgement and approach
- demonstrate ability to apply theoretical and methodological knowledge to independently analyse development of a destination
- show in depth knowledge about the role tourism plays in society, in globalization and economic development.
- identify areas where further research and development of new knowledge in the field of tourism is needed.

 

 

7. Övrigt

Utbildningsprogrammets namn kan på begäran synliggöras i examensbeviset, om studenten godkänts i minst 150 hp av de kurser som utbildningsplanen omfattar. I dessa 150 hp måste
Turismvetenskaplig teori och metod, 15 hp samt Examensarbete för kandidatexamen i turismvetenskap, 15 hp ingå.