Utbildningsplan

Entreprenöriellt företagande120 högskolepoäng

Programkod
SENTG
Programansvarig
Louise Enström
Fastställd
Fastställd av Utbildnings- och Forskningsnämnden 2019-05-17.
Gäller fr.o.m. HT 2019.

1. Programmets mål

1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 §:

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas
– förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
– förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
– beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper
och färdigheter, utveckla förmåga att
– söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
– följa kunskapsutvecklingen, och
– utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

 Utbildning på avancerad nivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. 

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

För högskoleexamen ska studenten

Kunskap och förståelse
– visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet kännedom om områdets vetenskapliga grund och kunskap om några tillämpliga metoder inom området.

Färdighet och förmåga
– visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information för att formulera svar på väldefinierade frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen,
– visa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande med olika grupper, och
– visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta med vissa uppgifter inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
– visa kunskap om och ha förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen.

1.3 Utbildningsprogrammets mål

Studenten ska ha förvärvat de kunskaper som behövs för att starta och driva ett småföretag, och förvärvat insikt i och förståelse för de krav från kunder, medarbetare och samhälle som påverkar ett företag. Studenterna skall vara förtrogna med teorierna bakom entreprenörskapet som ämne samt inom tillväxt och innovation. Utöver detta skall studenterna även ha grundläggande kunskaper inom marknadsföring, ledning och organisation, ekonomistyrning och redovisning samt regelverken kring småföretagande för att kunna göra relevanta bedömningar inom respektive område gällande företagets framtid. Under utbildningen förbereder sig studenten för arbete som egen företagare, anställd företagsledare/chef i småföretag.


Kunskap och förståelse
Efter avslutad utbildning skall studenten kunna
– visa kunskap och förståelse för entreprenörskapets grundläggande begrepp och teoretiska grund samt visa kunskap om de metoder som är tillämpliga inom huvudområdet
– visa kunskap om entreprenörskap som samhällsfenomen samt visa kunskap och förståelse för entreprenörskapets betydelse för samhällsekonomisk utveckling
– visa kunskap om entreprenörskap som uttryck för människors kreativitet och innovationsförmåga
– visa kunskap om småföretagets marknadsföring, ledning och organisation, ekonomistyrning samt redovisning

Färdighet och förmåga
Efter avslutad utbildning skall studenten visa
– förmåga att analysera och identifiera drivkrafter och hinder för entreprenörskap i samhället
– förmåga att självständigt göra relevanta bedömningar inom områdena småföretagets marknadsföring, ledning och organisation samt ekonomistyrning gällande företagets framtid
– förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant forskning för att formulera svar på väldefinierade frågeställningar inom entreprenörskap och innovationsteknik
– förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande i dialog med olika grupper

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad utbildning skall studenten
– visa kunskap om och ha förutsättningar för att hantera relevanta etiska frågeställningar inom entreprenörskap och innovationsteknik

2. Huvudsaklig uppläggning

Entreprenöriellt företagande är ett tvåårigt program på distans. Karaktäriserande för programmet är att utbildningen kontinuerligt håller parallellt fokus på vetenskap och handling. Under det första året läggs den vetenskapliga grunden för entreprenörskap som fenomen såväl som företagets verksamhet och förutsättningar. Andra året präglas av att sätta kunskaperna i ett större sammanhang. Ett led i denna process är att omsätta kunskaperna från första året i praktisk handling. Programmet avslutas med fördjupning inom entreprenörskapsämnet samt examensarbete.

Programmet inleds med introduktionskursen Entreprenörskapets villkor och särart. Syftet med denna kurs är att ge studenterna en grundläggande förståelse för entreprenörskapets roll i samhället. Under första året lyfts basblocket inom företagsekonomi upp, där marknadsföring, ledning och organisering, ekonomistyrning och redovisning ingår. Det ges även en grundkurs i projektarbete samt grunderna i vetenskaplig metod.

Första delen av andra året behandlar den praktiska delen av programmet. Detta sker bl.a. genom att ta fram en affärsplan, där alla tidigare kurser vävs samman, parallellt med försäljning och förhandling. Programmets avslutande del fördjupar sig i entreprenörskapets teoretiska ramverk och studenterna skriver som avslutande moment ett examensarbete.

3. Programmets kurser

Programmets kurser ges inom ämnena entreprenörskap och innovationsteknik (EU), företagsekonomi (FÖ) och Rättsvetenskap (RV) med speciellt fokus på småföretagande.

År 1
Organisation A (FÖ) 7,5 hp
Entreprenörskap - entreprenörskapets villkor och särart (EU) 7,5 hp
Ekonomistyrning A (FÖ) 7,5 hp
Projekt – grundläggande kunskaper i projektarbete (EU) 7,5 hp
Extern redovisning A (FÖ) 7,5 hp
Småföretagens regelverk (RV) 7,5 hp
Marknadsföring A (FÖ) 7,5 hp
Ledarskap och grupprocesser (EU) 7,5 hp

År 2
Det entreprenöriella företagets förutsättningar (EU) 7,5 hp
Vetenskaplig metod I (FÖ) 7,5 hp
Förhandlings- försäljnings- och dialogkonst (EU) 7,5 hp
Affärsplanering (EU) 7,5 h
Entreprenörskap i regional utveckling och tillväxt (EU) 7,5 hp
Entreprenörskapets teoretiska klassiker (EU) 7,5 hp
Examensarbete för högskoleexamen i Entreprenörskap och innovationsteknik (EU) 7,5 hp
Innovation A (EU) 7,5 hp

4. Examensbenämning

Högskoleexamen med inriktning mot entreprenöriellt företagande (Higher Education Diploma with Specialization in Entrepreneurial Management).

5. Behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet

6. Summary in English

The student should have acquired the knowledge needed to start and run a small business and acquired insight into and understanding of the demands of customers, employees and society that affect a company. The students should be familiar with the theories behind entrepreneurship as a subject, as well as in growth and innovation. In addition to this, the students should also have basic knowledge in marketing, management and organization, financial control and accounting as well as the regulations regarding small business in order to be able to make relevant assessments in each area regarding the company‘s future. During the course, the student prepares for work as a self-employed, employed company manager / manager in small businesses.

7. Övrigt

För Högskoleexamen med inriktning mot entreprenöriellt företagande krävs godkänt betyg på samtliga kurser i programmet.