Utbildningsplan

Entreprenöriellt företagande120 högskolepoäng

Programkod
SEFTG
Programansvarig
Louise Enström
Fastställd
Fastställd av Utbildnings- och Forskningsnämnden 2013-05-29.
Gäller fr.o.m. HT 2013.
Reviderad
Reviderad 2016-04-11.
Revideringen är giltig fr.o.m. VT 2016.

1. Programmets mål

1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 §:

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas
– förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
– förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
– beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper
och färdigheter, utveckla förmåga att
– söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
– följa kunskapsutvecklingen, och
– utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

Kunskap och förståelse

För högskoleexamen ska studenten
– visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet kännedom om områdets vetenskapliga grund och kunskap om några tillämpliga metoder inom området.

Färdighet och förmåga

För högskoleexamen ska studenten
– visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information för att formulera svar på väldefinierade frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen,
– visa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande med olika grupper, och
– visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta med vissa uppgifter inom det område som utbildningen avser.


Värderingsförmåga och förhållningssätt

För högskoleexamen ska studenten
– visa kunskap om och ha förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen.

1.3 Utbildningsprogrammets mål

Studenten ska ha förvärvat de kunskaper som behövs för att starta och driva ett småföretag, och förvärvat insikt i och förståelse för de krav från kunder, medarbetare och samhälle som påverkar ett företag. Studenterna skall förutom förtrogenhet med teorin bakom projektarbete som arbetsform också ha väl förankrade teoretiska grundkunskaper i småföretagets marknadsföring, ledning och organisation, ekonomistyrning samt redovisning för att kunna göra relevanta bedömningar inom respektive område gällande företagets framtid. Under utbildningen förbereder sig studenten för arbete som egen företagare, anställd företagsledare/chef i småföretag.

1.3.1 Utbildningsprogrammets delmål
Kunskap och förståelse

Efter avslutad utbildning skall studenten kunna
– visa kunskap och förståelse för entreprenörskapets grundläggande begrepp och teoretiska grund samt visa kunskap om de metoder som är tillämpliga inom huvudområdet
– visa kunskap om entreprenörskap som samhällsfenomen samt visa kunskap och förståelse för entreprenörskapets betydelse för samhällsekonomisk utveckling
– visa kunskap om entreprenörskap som uttryck för människors kreativitet och innovationsförmåga
– visa kunskap om småföretagets marknadsföring, ledning och organisation, ekonomistyrning samt redovisning

Färdighet och förmåga

Efter avslutad utbildning skall studenten visa
– förmåga att analysera och identifiera drivkrafter och hinder för entreprenörskap i samhället
– förmåga att självständigt göra relevanta bedömningar inom områdena småföretagets marknadsföring, ledning och organisation samt ekonomistyrning gällande företagets framtid
– förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information för att formulera svar på väldefinierade frågeställningar inom entreprenörskap och innovationsteknik
– förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande i dialog med olika grupper

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad utbildning skall studenten kunna
– visa kunskap om och ha förutsättningar för att hantera relevanta etiska frågeställningar inom entreprenörskap och innovationsteknik

2. Huvudsaklig uppläggning

Entreprenöriellt företagande är ett tvåårigt program på distans. Karaktäriserande för programmet är att utbildningen kontinuerligt håller parallellt fokus på teori och handling. Under det första året förekommer en intensivare kontakt mellan företagare och studenter än vad som ofta är vanligt i traditionell högskoleutbildning. Kurserna som ger teoretiska grundkunskaper i företagsekonomi är inriktade mot entreprenörskap och småföretagande.

Programmet inleds med introduktionskursen entreprenörskapets villkor och särart, parallellt med en orienteringskurs företagsekonomi. Syftet med dessa kurser är att ge studenterna en grundläggande förståelse för samhällsekonomin samt entreprenörskapets roll i densamma. Vidare ingår under första terminen en grundkurs i projektarbete och en kurs i ekonomistyrning.

Programmets andra termin behandlar de egenskaper som ofta anses karaktärisera entreprenörer som individer, och problematiserar huruvida dessa egenskaper är något som är medfött eller något som man kan lära sig. Under terminen fortsätter studierna i grundläggande företagsekonomi, redovisning och organisationsteori, samt en kurs som behandlar det grundläggande juridiska regelverk som styr småföretagandet.

Andra årets första termin behandlar den praktiska delen av programmet med fokus på kreativitet, självförtroende och utnyttjande av sin personliga potential. Undervisningen tar upp skeendet från idén om företagande till och med företagsstarten. Detta sker bl.a. genom att studera hur en affärsidé kan analyseras och stödjas genom framtagandet av en affärsplan. Terminens studier fokuserar även på färdigheter i försäljning, förhandling och marknadsföring.

Programmets fjärde och sista termin behandlar skeendet efter starten av ett nytt företag. Det vill säga små företags drift och tillväxt samt dess förvaltning och expansion. Utöver detta ges en grundkurs i e-handel. Avslutningsvis fördjupar sig studenterna i den teoretiska entreprenörskapslitteraturen och skriver som avslutande moment ett examensarbete.

3. Programmets kurser

Programmets kurser är inom ämnena entreprenörskap och innovationsteknik (EoI) och företagsekonomi (Fek) med speciellt fokus på småföretagande.Termin 1
Perspektiv på företagande 7,5 hp
Entreprenörskap - entreprenörskapets villkor och särart 7,5 hp
Ekonomistyrning I 7,5 hp
Projekt – grundläggande kunskaper i projektarbete 7,5 hp

Termin 2
Extern redovisning 7,5 hp
Entreprenöriella egenskaper 7,5 hp
Organisationsteori I 7,5 hp
Småföretagens regelverk 7,5 hp

Termin 3
Marknadsföring I 7,5 hp
Det entreprenöriella företagets förutsättningar 7,5 hp
Förhandlings- försäljnings- och dialogkonst 7,5 hp
Affärsplanering 7,5 hp

Termin 4
Grundkurs i e-handel 7,5 hp
Entreprenörskap i regional utveckling och tillväxt 7,5 hp
Entreprenörskapets teoretiska klassiker 7,5 hp
Examensarbete för högskoleexamen i Entreprenörskap och innovationsteknik 7,5 hp


4. Examensbenämning

Högskoleexamen med inriktning mot entreprenöriellt företagande (Higher Education Diploma with Specialization in Entrepreneurial Management).

5. Behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet

6. Summary in English

Knowledge and Understanding


After completing the program, students should be able to
- demonstrate knowledge and understanding of basic entrepreneurship concepts and theoretical basis, and demonstrate knowledge of the methods that are applicable in entrepreneurship research
- demonstrate knowledge of entrepreneurship as a social phenomenon, and demonstrate knowledge and understanding of the importance of entrepreneurship for socio-economic development
- demonstrate knowledge of entrepreneurship as an expression of human creativity and innovation
- demonstrate knowledge of the small business marketing, financial management, organization and accounting

Skills and Abilities

After completing the program, students must demonstrate an
- ability to analyze and identify the drivers and barriers to entrepreneurship in the community
- ability to make relevant assessments in the areas of the small business marketing, organization and financial management regarding the company‘s future
- ability to search, collect and critically interpret relevant information to formulate responses to well defined issues in entrepreneurship and innovation technologies
- ability to present and discuss their expertise in dialogue with different groups

Judgments and Approach


After completing the program, students should be able to
- demonstrate knowledge and have the ability to manage relevant ethical issues in entrepreneurship and innovation technologies

7. Övrigt

För Högskoleexamen med inriktning mot entreprenöriellt företagande krävs godkänt betyg på samtliga kurser i programmet.