Utbildningsplan

Business Managementprogrammet - Kandidatprogram i företagsekonomi180 högskolepoäng

Programkod
SBMPG
Programansvarig
Sara Otterskog
Fastställd
Fastställd av prefekt för institutionen för kultur och samhälle 2023-12-19.
Gäller fr.o.m. HT 2023.

1. Programmets mål

1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 §:

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas

• förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
• förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
• beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

• söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
• följa kunskapsutvecklingen, och
• utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

För kandidatexamen ska studenten

Kunskap och förståelse

• visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

• visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
• visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
• visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
• visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser

Värderingsförmåga och förhållningssätt

• visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
• visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

1.3 Utbildningsprogrammets mål

2. Huvudsaklig uppläggning

Business management är ett treårigt ekonomprogram som ges på distans och som leder till en ekonomie kandidatexamen inom huvudområdet företagsekonomi. Programmet ger en fördjupning i organisations- och affärsutveckling genom inriktning mot ledarskaps-, strategi- och tjänsteutveckling inom ramen för delämnesområdena organisation och marknadsföring.

Programmets progression bygger på att innehåll, lärandemål och examinationsformer stegvis blir mer komplexa och stegvis kräver större självständighet av studenterna. Generellt präglas programmet av att teoretiska perspektiv varvas med praktiska tillämpningar. Genom utbildningen lär sig studenterna att göra bedömningar inom det företagsekonomiska området med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, såsom hållbar utveckling, internationalisering, jämställdhet, och mångfald.

Programmets första år introducerar företagsekonomi genom grundläggande kurser inom delämnesområdena organisation, marknadsföring, ekonomistyrning och redovisning. Första året introducerar även nationalekonomi där grundläggande kunskaper om mikro- och makroekonomisk teori, finansiell ekonomi och internationell ekonomi ger en god förmåga till att kritiskt kunna analysera ekonomiska förhållanden och utvecklingstendenser. Kurserna i national- och företagsekonomi kompletterar varandra och ger studenterna en djupare och bredare förståelse för ekonomi.

Programmets andra år innehåller fortsättningskurser inom företagsekonomins fyra delämnesområden samt kurs i företagsekonomiska metoder som utgör grunden för studenternas vetenskapliga förståelse av olika forskningsansatser och metoder för datainsamling. Under det andra året ges även kurser i rättsvetenskap och statistik för ekonomer.

Programmets tredje år ger en fördjupning inom företagsekonomins delämnesområden organisation och marknadsföring med fokus på affärs- och organisationsutveckling. Programmets avslutande termin innebär en successiv fördjupning av de teoretiska och metodologiska kunskaperna inom huvudområdet företagsekonomi samt vetenskapligt förhållningssätt till kunskapsproduktion. Detta genom en tematisk kurs med fokus på aktuell och relevant forskning och forskningsfrågor inom organisation och marknadsföring, en metodkurs och examensarbete för kandidatexamen.

3. Programmets kurser

Programmet består av nedanstående kurser på grundnivå. Inom parentes anges om kursen ingår i huvudområde Företagsekonomi.
År 1
Ekonomistyrning A* 7,5 hp (Företagsekonomi)
Extern redovisning A* 7,5 hp (Företagsekonomi)
Organisation A* 7,5 hp (Företagsekonomi)
Marknadsföring A* 7,5 hp (Företagsekonomi)
Makroekonomi introduktion* 7,5 hp
Mikroekonomi introduktion* 7,5 hp
Finansiella marknader och penningpolitik* 7,5 hp
Internationell ekonomi* 7,5 hp
År 2
Ekonomistyrning B* 7,5 hp (Företagsekonomi)
Redovisning B* 7,5 hp (Företagsekonomi)
Organisation B* 7,5 hp (Företagsekonomi)
Marknadsföring B* 7,5 hp (Företagsekonomi)
Vetenskap och metod I* 7,5 hp (Företagsekonomi)
Handelsrättslig översiktskurs* 15 hp
Statistik för ekonomer* 7,5 hp
År 3
Organisationsförändring och ledarskap*, 7,5 hp
Ledning och marknadsföring i tjänsteföretag*, 7,5 hp
Hållbar företagsstrategi*, 7,5 hp
Valfri kurs, 7,5 hp inom samhällsvetenskap, juridik och språk
Företagsekonomi C* 7,5 hp (Företagsekonomi)
Vetenskap och metod II* 7,5 hp (Företagsekonomi)
Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomi 15* hp (Företagsekonomi)
* För att programnamnet ska visas i examensbeviset, är kurser märkta med asterisk obligatoriska.

4. Examensbenämning

Ekonomie kandidatexamen, huvudområde: Företagsekonomi (Degree of Bachelor of Science in Business and Economics, Main Field of Study: Business Administration and Management)

5. Behörighet

 • Grundläggande behörighet samt Matematik 3b alt 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2, Engelska 6

6. Summary in English

First-cycle courses and study programmes shall be based fundamentally on the knowledge acquired by pupils in national study programmes in the upper-secondary schools or its equivalent.

First-cycle courses and study programmes shall develop:

 • the ability of students to make independent and critical assessments
 • the ability of students to identify, formulate and solve problems autonomously, and
 • the preparedness of students to deal with changes in working life.

In addition to knowledge and skills in their field of study, students shall develop the ability to:

 • gather and interpret information at a scholarly level,
 • stay abreast of the development of knowledge, and
 • communicate their knowledge to others, including those who lack specialist knowledge in the field.

Knowledge and understanding

For a Degree of Bachelor the student shall

 • demonstrate knowledge and understanding in the main field of study, including knowledge of the disciplinary foundation of the field, knowledge of applicable methodologies in the field, specialised study in some aspect of the field as well as awareness of current research issues.

Competence and skills

For a Degree of Bachelor the student shall

 • demonstrate the ability to search for, gather, evaluate and critically interpret the relevant information for a formulated problem and also discuss phenomena, issues and situations critically
 • demonstrate the ability to identify, formulate and solve problems autonomously and to complete tasks within predetermined time frames
 • demonstrate the ability to present and discuss information, problems and solutions in speech and writing and in dialogue with different audiences, and
 • demonstrate the skills required to work autonomously in the main field of study.

Judgement and approach

For a Degree of Bachelor the student shall

 • demonstrate the ability to make assessments in the main field of study informed by relevant disciplinary, social and ethical issues
 • demonstrate insight into the role of knowledge in society and the responsibility of the individual for how it is used, and
 • demonstrate the ability to identify the need for further knowledge and ongoing learning.

7. Övrigt

Undervisningsspråket på programmet är svenska, men vissa av programmets kurser eller kursmoment ges på engelska.