Utbildningsplan

Magisterprogram: Demokrati, medborgarskap och förändring60 högskolepoäng

Programkod
HDMFA
Programansvarig
Mats Öhlén
Fastställd
Fastställd i Områdesnämnden Samhällsvetenskap 2018-11-07.
Gäller fr.o.m. HT 2019.

1. Programmets mål

1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 9 §:

Utbildning på avancerad nivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. 

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

Kunskap och förståelse
För en magisterexamen (60 hp) ska studenten kunna:
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För en magisterexamen (60 hp) ska studenten kunna:
- visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och, 
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För en magisterexamen (60 hp) ska studenten kunna:
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov att ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling. (SFS 2006: 1053)

1.3 Utbildningsprogrammets mål

Kunskap och förståelse
Efter avslutat program ska studenten kunna:
- visa kunskap såväl som en teoretisk och kritisk förståelse av centrala begrepp som stat, nation, transnationella integrationsprocesser, demokrati och medborgarskap
- visa kunskap och förståelse för former av politisk kultur i termer av teoretisk förståelse och empirisk översikt och
- visa metodologisk kunskap inom programmets ämnesområde.

Färdighet och förmåga
Efter avslutat program ska studenten kunna:
- visa metodologiska förmågor inom programmets ämnesområde och 
- visa kapacitet att formulera och analysera forskningsproblem som är relevanta för de begrepp som lyfts fram ovan och att kommunicera detta muntligt och skriftligt i form av en magisteruppsats.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutat program ska studenten kunna:
- reflektera över och individuellt analysera hur historiska och tidsmässigt utdragna processer av statsformering, nationsbyggande, medborgarskap och demokratisering har utvecklats,
- visa kritiska reflektioner av rollerna hos identiteter som till exempel etnicitet och kön men även multikulturalism, nationalism och populism i nutida politik.

2. Huvudsaklig uppläggning

Den första terminen består av fyra kurser á 7,5 hp som alla utgår ifrån teman som är kopplade till begreppen stat, nation, medborgarskap, demokrati och politisk kultur. Den historiska utvecklingen som omgärdar dessa begrepp vilket även inkluderar nutida utmaningar är ett gemensamt tema i dessa fyra kurser. Den andra terminen består av en kurs på 15 hp i metoder inom samhällsvetenskap, med ett särskilt fokus på statsvetenskap och därefter en 15 hp magisteruppsats i statsvetenskap.

3. Programmets kurser

Termin 1:
- Transnationell integration och nationell fragmentering, 7,5 hp
- Statsbyggnad och medborgarskap, 7,5 hp
- Processer till demokrati och autokrati, 7,5 hp
- Politisk kultur i ett jämförande perspektiv, 7,5 hp

 

Termin 2
- Samhällsvetenskapliga metoder III – inriktning statsvetenskap, 15 hp
- Examensarbete för magisterexamen i statsvetenskap, 15 hp

 

4. Examensbenämning

Filosofie magisterexamen (60 hp), huvudområde: Statsvetenskap. (Degree of Master of Science (60 credits). Main Field of Study: Political Science.)

5. Behörighetskrav

  • Kandidatexamen med 180 hp, varav minst 90 hp i statsvetenskap, sociologi, internationella relationer, mänskliga rättigheter eller freds- och konfliktkunskap inklusive minst 7,5 hp i vetenskaplig metod inom området samhällsvetenskap och Engelska 6. Dessutom krävs ett godkänt “Statement of purpose“

6. Summary in English

7. Övrigt

Programmet kommer att ges på engelska.