Utbildningsprogram SPEAG

Personal- och arbetslivsprogram

Personalen är organisationens dyrbaraste tillgång. Tycker du om att arbeta med människor, vill medverka till att utveckla både medarbetare och organisationer är Personal- och arbetslivsprogrammet (PAL-programmet) rätt för dig!
180 högskolepoäng Grundnivå

Programmet ger dig den kompetens som krävs för att kunna arbeta med många olika personal- och organisationsrelaterade frågor såsom rekrytering, organisations- och ledarskapsutveckling, arbetsrättsfrågor och arbetsmiljöarbete. Det innebär att du kommer tillägna dig färdigheter och förhållningssätt som möjliggör att du kan arbeta med de personal- och arbetslivsfrågor som just du är intresserad av. 

Du läser kurser som är tematiskt utvecklade för arbetsuppgifter inom personalområdet och du får även möjlighet att knyta kontakt med arbetslivet. Under hela utbildningen har du regelbundna kontakter med yrkesverksamma, bland annat genom arbetslivsanknutna projektarbeten i kurser, praktik och gästföreläsare.

Med en bred kunskap om människan i arbetslivet kommer du som personalvetare ha en viktig roll då medarbetares kompetens, engagemang och välmående är avgörande för både företags och offentliga organisationers framgång. 

Utbildningens innehåll

Under första årets studier introduceras ämnesområdet och du får grundläggande och breda kunskaper i personalvetarens många arbetsområden. Här läser du till exempel kurser med fokus på rekrytering, arbetsrätt, psykologi, organisationsteori, företagsekonomi och arbetsmiljö.

Under andra året får du ytterligare kunskaper och fördjupning i personalvetarens väsentliga arbetsområden: lärande i organisationer, organisationsförändringar och företagsekonomi. Du ska också orientera dig i olika perspektiv och tillämpningar samt tillägna dig ett vetenskapligt förhållningssätt. Under hela utbildningen sker tillämpningar genom företags- och organisationsanknutna uppgifter. Det finns även möjlighet att studera utomlands och under vårterminen välja den tio veckor långa praktikkursen.

Tredje årets studier syftar till att du ska fördjupa dina kunskaper och bredda din förståelse för personal- och arbetslivsfrågor på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå. Du utvecklar även en fördjupad förståelse för vetenskaplig metod. Dina kunskaper ska vara tillräckliga för att du självständigt ska kunna genomföra undersökningar samt kunna söka, kritiskt granska, analysera och förmedla information på vetenskaplig grund. Examensarbetet ska utgå från en empirisk ansats med grund inom ramen för kunskapsområdet. Under den näst sista terminen finns också möjlighet till utlandsstudier.

Kontakt med arbetslivet

Genom hela utbildningen sker regelbundna kontakter med yrkesverksamma i form av exempelvis gästföreläsare, arbetslivsanknutna projektarbeten i kurser, PAL-dagar som samlar studenter och näringsliv och offentliga organisationer kring aktuella teman samt en valbar praktikkurs. Praktikkursen genomförs på valfri ort i Sverige eller utomlands under tio veckor och ger många studenter en väg in i arbetslivet. Som student inbjuds du också till frukostmöten och kvällsföreläsningar som har fokus på personalfrågor och du kan även delta i programmets mentorprogram. På så vis får du värdefulla erfarenheter och kontakter inför din framtida yrkeskarriär.

Studera utomlands

Vi erbjuder dig möjlighet att studera vid ett av våra partneruniversitet eller hitta en praktikplats som en del av Erasmusprogrammet. En eller två terminer som utbytesstudent eller 2-12 månaders praktik inom EU är meriter som många arbetsgivare välkomnar. Som student på programmet Personal och arbetsliv kan du om du vill söka utlandspraktik under praktikkursen våren år två och på så sätt prova på hur det känns att bo och arbeta med personalfrågor, Human Resources (HR) i ett annat land.

Vad blir du efter utbildningen?

Personalvetare arbetar såväl inom det privata näringslivet som i offentlig sektor, samt inom större eller mindre organisationer. Du kan vara anställd eller arbeta som egenföretagare/konsult. I nästan alla medelstora och stora organisationer finns personalvetare, ofta med anställning på någon personalavdelning.

Våra Personal- och arbetslivsstudenter (PAL-are) är mycket attraktiva på arbetsmarknaden. HR-specialist, HR-konsult, rekryterare, HR-chef eller personalstrateg – det är en bred arbetsmarknad som väntar dig efter utbildningen och det finns många tjänstetitlar. Du kan exempelvis arbeta med rekrytering, arbetsmiljö-, chefs- och ledarskapsfrågor eller med kompetensutveckling, marknadsföring, personalekonomi och arbetsrätt. Du kan även inneha rollen som enhetschef, konsult inom till exempel ledarskaps- och organisationsutveckling, handläggare och utredare. Arbetsmarknaden idag ger dig som personalvetare många möjligheter till ett intressant och utvecklande arbete!

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Både inom privat- och offentlig sektor får personalfunktionen en allt viktigare roll, vilket innebär ett behov av personer med utbildning inom strategiska personalfrågor. Enligt Akademikerförbundet SSR förutspås på fem års sikt en arbetsmarknad i balans för personalvetare, vilket innebär att det kommer finnas ungefär lika många utbildade som det finns arbeten. Arbetsmarknaden skiljer sig förstås mellan olika delar av Sverige men vår alumnenkät visar att inom ett år har majoriteten av studenterna som svarat på enkäten ett arbete.  

Examen

Filosofie kandidatexamen 180hp, huvudområde: Personal och arbetsliv.

Studera vidare

Efter din examen har du på Högskolan Dalarna möjlighet att läsa en magister med inriktning mot internationellt personalarbete, International Human Resource Management (IHRM). Magisteråret ges på engelska: Master Program in Business Studies with an International Focus .

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. Vi bedriver forskning för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet.

Senast granskad:
Tillfällen
Hösten 2021
Start v35
Studietakt
100%
Studieort
Borlänge
Anmälningskod
HDA-H38BG
Studieform
Normal
Språk
Svenska
Behörighetskrav
  • Grundläggande behörighet
Stängd för sen anmälan
Tillfällen
Hösten 2022
Start v35
Studietakt
100%
Studieort
Borlänge
Anmälningskod
HDA-H3B54
Studieform
Normal
Språk
Svenska
Behörighetskrav
  • Grundläggande behörighet
Anmälningsperiod
-
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet