Praktiknära skolforskning ska öka yngre elevers förståelse inom matematik och naturvetenskap

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolan Dalarna medverkar i två projekt som riktar sig till undervisning i förskolan, förskoleklassen och grundskolans tidigare årskurser. Båda projekten har beviljats medel från Skolforskningsinstitutet.

Den praktiknära skolforskningen innebär forskning för och med förskolelärare, lärare och andra verksamma inom skolväsendet. Forskningen ska utgå från de behov, utmaningar och frågeställningar som professionen möter i anslutning till undervisningen och ska bidra med kunskap om hur undervisningen kan utvecklas och förbättras.

Högskolan Dalarnas satsning på kombinerade tjänster mellan akademi och skolhuvudman utgör en grogrund för den här typen av forskning. Helena Eriksson har en kombinerad tjänst vid Högskolan och en av regionens kommuner och medverkar i projekten.

– Högskolan Dalarnas forskning inom området svarar bra mot de dilemman som finns i skolan idag. Eftersom elevernas villkor för lärande och utveckling ständigt förändras är det viktigt att forskningen om undervisning också anpassas därefter, säger Helena Eriksson, filosofie doktor och adjunkt i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna.

De två forskningsprojekten handlar om undervisning i förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare årskurser och stämmer väl överens med inriktningen för Högskolans Dalarnas lärarutbildningar.

– Vi genomför arbetet med lärare i regionen. Våra resultat kommer de att involveras i och kunna ta del av i lärarutbildningarna på sikt. Studenter kommer också få möjligheten att ta del av projekten, exempelvis genom kurser i examensarbete eller verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på skolor som är kopplade till projekten, säger Helena Eriksson.

Båda forskningsprojekten innebär nära samarbete mellan forskare och undervisande lärare. Med den kombinerade tjänsten mellan Högskolan och skolhuvudmannen är avsikten att samarbetet mellan akademi och skola ska utvecklas och att verksamheterna ska närma sig varandra.

– I båda projekten ska lärare och forskare tillsammans planera, utvärdera, revidera och undervisa för att få data att analysera och diskutera. En förhoppning är att artiklar ska kunna publiceras av både forskare och lärare i olika kanaler för att delge resultat från projekten på olika sätt, säger Helena Eriksson.

Samtliga forskare som ingår i projekten undervisar eller ansvarar för undervisning i lärarprogram på olika lärosäten i Sverige. Lärare som ingår i projekten undervisar på skolorna och projekten får förankring på skolorna. Lärarstudenterna kan göra sin verksamhetsförlagda utbildning tillsammans med projektets lärare.

Om projekten 

Projekttitel: Problemsituationer, lärandemodeller och undervisningsstrategier – design av ett professionsstöd för yngsta elevernas förståelse av positionssystemet

Forskningsledare: Projektledare är Inger Eriksson, professor, Stockholms universitet.

Medverkande forskare från Högskolan Dalarna: Helena Eriksson, filosofie doktor och adjunkt, pedagogiskt arbete.

Projekttid: år 2022–2025


Projekttitel: Att göra matematik och naturvetenskap relevant inom undervisning för hållbar utveckling: Didaktiska modeller för undervisning för barn i yngre åldrar

Forskningsledare: Projektledare är Lovisa Sumpter, filosofie doktor, Stockholms universitet.

Medverkande forskare från Högskolan Dalarna: Helena Eriksson, filosofie doktor och adjunkt, pedagogiskt arbete.

Projekttid: år 2022–2025 

Kontakt
Helena Eriksson
Filosofie doktor/adjunkt
Senast granskad:
Senast granskad: