Naturvetenskap i förskolan – samma material men olika undervisning?

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Elin Eriksson har disputerat i forskarutbildningsämnet pedagogiskt arbete med avhandlingen: Undervisning med stöd av förproducerade material - Ett närmande av naturvetenskap i förskolan.
Person, kvinna, inomhus,
I samband med att avhandlingen blev offentlig, spikade Elin Eriksson, enligt traditionen upp ett fysiskt exemplar av avhandlingen i högskolebiblioteket. Högskolan Dalarna

Det är vanligt att lärare i såväl förskola som skola använder förproducerade material i undervisningen eftersom det kan underlätta lärarens arbete. Elin Erikssons avhandling handlar om vilka möjligheter till lärande som skapas i undervisningen när förskollärare använder det förproducerade materialet Naturvetenskap och teknik för alla (NTA).

– Min studie visar att det finns en rad aspekter som man behöver tänka på när det gäller hur materialet är utformat, för att det ska bli ett tydligt stöd för lärare. Samtidigt som lärare erbjuds en värdefull hjälp i arbetet med att planera och genomföra undervisning när de använder den här typen av undervisningsmaterial kommer materialets innehåll och utformning också att styra och påverka lärarens arbete, säger Elin Eriksson, som är legitimerad förskol- och grundskollärare. Hon är även anställd som adjunkt och arbetar vid lärarutbildningen på Högskolan Dalarna.

Elin har intervjuat förskollärare och filmat deras undervisning. Hon har också analyserat handledningar som finns till NTA-materialet och som förskollärarna utgick ifrån. Det blev tydligt att förskollärarna vid de tre olika förskoleavdelningarna formade undervisningen på väldigt olika sätt och att detta skapade olika förutsättningar för barnen att lära sig naturvetenskap, trots att förskollärarna utgått ifrån samma undervisningsmaterial.

– Det visade sig att handledningarna som förskollärarna utgick ifrån karaktäriserades av en vaghet och mångtydighet som kan öppna upp för att olika pedagoger gör olika tolkningar gällande vad som ska fokuseras i undervisningen, vilket skulle kunna förklara att det blir så olika i undervisningen, säger Elin Eriksson.

Även om studien tar sin utgångspunkt i förskola och kunskapsområdet naturvetenskap har studiens resultat också betydelse för undervisning i förskoleklass och grundskolans tidigare årskurser samt för andra ämnesområden.

– Studien kan användas i olika skolformer och i lärarutbildningen för att diskutera val av undervisningsmaterial, dels med utgångspunkt i utformningen, dels också för att diskutera och ta lärdom av hur olika sätt att forma undervisning skapar olika möjligheter till lärande för de barnen som deltar, avslutar Elin Eriksson.

Undervisning med stöd av förproducerade material: Ett närmande av naturvetenskap i förskolan

Kontakt
Senast granskad:
Senast granskad: