Hög kvalitet på Högskolan Dalarnas ämneslärarutbildningar

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har i veckan publicerat det slutliga resultatet av sina utbildningsutvärderingar av Sveriges ämneslärarutbildningar för grundskolan och gymnasieskola. Högskolan Dalarnas utbildningar får samlade omdömet hög kvalitet.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Prefekt Maria Jansdotter Samuelsson vid institutionen för lärarutbildning
– Ett glädjande besked att vi nu erhållit omdömet hög kvalitet, säger prefekt Maria Jansdotter Samuelsson vid institutionen för lärarutbildning

Förutom den utbildningsvetenskapliga kärnan och den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU:n), har utvärderingen granskat ämnesinriktningarna svenska och matematik samt de praktisk-estetiska ämnena, vilka vid Högskolan Dalarna är bild samt idrott och hälsa.

I UKÄ:s nationella utvärdering av ämneslärarexamen åren 2018-2020 ingick 103 utbildningar. Av dessa fick 59 omdömet hög kvalitet och 44 ifrågasatt kvalitet. Högskolan Dalarna fick anmärkning på två av de fyra ämnesutbildningarna som erbjuds vid lärosätet. Bedömningsaspekter som Högskolan Dalarna fick anmärkning på var bland annat att andelen disputerade lärare inom ämnesinriktningen svenska är för låg i förhållande till utbildningens omfattning. Vidare fick ämnesinriktningarna svenska samt idrott och hälsa viss kritik för att inte tillräckligt tydligt har visat på vilket sätt utbildningen säkerställer genom sitt genomförande och sin examination att studenten uppnår vissa av examensmålen.

– Ett glädjande besked att vi nu erhållit omdömet hög kvalitet. Vi vidtog åtgärder redan förra året för att komma tillrätta med detta. Vi har genomfört ett flertal nyrekryteringar och interna satsningar på kompetensutveckling samt genomfört ett utvecklingsarbete som nu resulterat i godkänt på samtliga av våra ämneslärarutbildningar, säger prefekt Maria Jansdotter Samuelsson vid institutionen för lärarutbildning.

Högskolan Dalarna fick i de olika bedömargruppernas yttranden i februari 2020 överlag mycket goda vitsord. Bland annat beskrevs den utbildningsvetenskapliga forskningsmiljön i anslutning till den utbildningsvetenskapliga kärnan såväl som de granskade ämnesmiljöerna som omfattande och genomgående tillfredsställande, med ett nära samband mellan forskning och utbildning. Genomgående positivt i yttrandet var också att utbildningen ger studenterna goda möjligheter att aktivt medverka i utbildningen och att de många samarbeten som högskolan byggt upp med skolhuvudmännen i Dalaregionen bidrar till att göra utbildningen användbar och förbereda studenterna inför ett kommande yrkesliv.

– Det kvalitetsarbete som vi genomfört innebär att vi nu kommer att kunna erbjuda våra studenter ännu bättre förutsättningar för att bli framgångsrika i rollen som ämneslärare, avslutar Göran Morén, programansvarig för ämneslärarprogrammet.

Senast granskad:
Senast granskad: