Examenstillstånd för förskollärare

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) meddelade den 13 december att de beslutat att inte återinrätta Högskolan Dalarnas examenstillstånd för förskollärare.  
Diagram beslut
Pexels

Analys av beslutet pågår 

Högskolan arbetar just nu med att analysera hur verksamheten påverkas av beslutet. Rektor har också tillsatt en extern arbetsgrupp som kommer att analysera utfallet, dels för att stärka framtida processer för examensrättsansökningar, dels för att kunna ta ställning till om relevanta delar av kvalitetssystemet behöver justeras.  

UKÄ:s bedömning 

Det är bedömningsgrunden för säkring av examensmål som inte uppfyllde UKÄ:s kriterier i den slutliga bedömningen. Det handlar om examensmålens innehåll, lärandemål och progression inom det förskolepedagogiska området, samt progression relaterat till förmågan att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av barn.  

Dialog om möjlig samverkan är inledd  

Dialog har inletts med andra lärosäten för att undersöka intresset om en eventuell representation av förskollärarutbildningen i regionen. Det är dock för tidigt att säga hur den samverkan eventuellt kan komma att se ut. 

Senast granskad:
Senast granskad: